Utökade smittskyddsåtgärder i kommunal vård och omsorg

2022-12-23

På grund av den kraftigt ökande spridningen av luftvägsvirus i Uppsala län utökas smittskyddsåtgärderna i vård och omsorg efter beslut i TL HSVO. Beslutet gäller från och med 22 december. Åtgärderna gäller till och med 15 januari 2023.

Den ökade smittspridningen har medfört en ökad belastning på vården i Uppsala län med fler patienter som söker och vårdas för luftvägsinfektioner samt en ökad personalfrånvaro.

Med anledningen är den kraftigt ökade smittspridningen ändras smittskyddsåtgärderna i kommunal vård och omsorg från och med 22 december. Åtgärderna gäller till och med 15 januari 2023.

Smittskyddsåtgärder som införs på Särskilt boende för äldre, på avdelning för korttidsvård samt inom hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende

 • Personal och studerande ska använda munskydd som source control kontinuerligt under arbetspasset vid arbete i lokaler där vård och omsorg bedrivs.

  I övriga lokaler på arbetsplatsen använder personal munskydd om arbetet innebär att 2 meters avstånd inte kan hållas till annan personal.
 • Fysiskt avstånd ska hållas i personalgrupper inom vård och omsorg. Det innebär att fysiska möten, utbildningar och andra sammankomster för personal ska skjutas upp om det är möjligt. Digitalt alternativ väljs i första hand. Om fysiska träffar hålls använder personal munskydd enligt ovan.

På Särskilt boende för äldre är det viktigt boende ska kunna ta emot besök under jul- och nyårshelgerna. För att det ska ske med en rimlig säkerhet rekommenderas att:

 • Besök avråds om besökare har symtom på luftvägsinfektion eller annan smittsam sjukdom
 • Besökare ska inte riskera att utsätta andra boende för smitta än personen de besöker. Säkerställ att det går att hålla avstånd i lokalerna och begränsa vid behov vistelse i gemensamma utrymmen.
 • Som tidigare erbjuds besökare att använda munskydd då de befinner sig i lokaler där vård och omsorg bedrivs. Barn under 18 år undantas.

Smittskyddsåtgärder som gäller sedan tidigare och tills vidare

 • Smittspårning av covid-19 i vård och omsorg
 • Vaccination mot covid-19 och influensa för personal och vårdtagare
 • Sortering (triagering) av vårdtagare utifrån misstänkt smittsamhet
 • Hantering av sjukdomssymtom hos personal, studerande och vårdtagare inklusive PCR-provtagning (ej antigentestning) enligt gällande provtagningsindikationer
 • Rutiner för personlig skyddsutrustning vid vård av vårdtagare med covid-19
 • Smittsamhetsbedömning vid covid-19 enligt nationell vägledning
 • Inom särskilt boende för äldre, hemtjänst, hemsjukvård, avdelning för korttidsvård och dagverksamhet för äldre gäller rutin att minska antalet personal som har kontakt med varje enskild vårdtagare samt att begränsa tiden för kontakter
 • Inom dagverksamhet för äldre använder personal munskydd när två meters avstånd inte kan hållas till vårdtagare. I övriga kommunala vård- och omsorgsverksamheter används inte munskydd rutinmässigt som source control.

Relaterade styrande dokument

 Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län (DocPlus)

Relaterad information

Frågor och svar om munskydd och visir för kommunen (akademiska.se)

Informationsmaterial från Vårdhygien (akademiska.se)

Information om covid-19 till personal inom socialtjänst