Personalprovtagning för covid-19 och rutinmässig användning av munskydd upphör

2023-02-14

Från den 15 februari tas rutinen att personal ska lämna prov för covid-19 vid symtom på luftvägsinfektion bort. Personal som insjuknar med symtom på smittsam sjukdom ska dock även fortsättningsvis stanna hemma från arbetet. Även rutinen att personal rutinmässigt använder munskydd vid kontakt med patienter och brukare tas bort eftersom smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus gått ned.

Folkhälsomyndigheten ändrar provtagningsindikationen för covid-19 den 15 februari 2023. Det innebär att personal inom vård- och omsorg inte längre behöver provtas vid symtom som kan vara covid-19. I samband med att provtagning för covid-19 tas bort stängs de ut- och inlämningsställen för egenprovtagning som funnits runt om i länet.

Vad gäller om jag blir sjuk?

 • Personal som insjuknar med symtom på smittsam sjukdom ska även fortsättningsvis stanna hemma från arbetet. Det gäller alltid vid påverkat allmäntillstånd och feber. Oklara eller diskreta symtom från näsa eller hals hindrar däremot inte arbete generellt sett. Personal måste själva avgöra om symtom indikerar en smittsam infektion som kräver sjukfrånvaro.
 • Patienter och brukare som insjuknar i symtom på luftvägsinfektion, eller andra smittsamma sjukdomar, ska tala om det för personal på vårdenheten.
 • Personer som ska komma som besökare till vård och omsorg ska känna sig friska och inte ha symtom på luftvägsinfektioner eller andra smittsamma sjukdomar.

Allmän användning av munskydd för att skydda andra personer upphör

Under pandemin med covid-19 har munskydd använts som source control. Det innebär att munskyddet fungerar som en barriär för utandningsluften, så att personer i omgivningen skyddas om bäraren har en smittsam luftvägsinfektion.

 • Personal i vård- och omsorg behöver inte längre använda munskydd i alla nära kontakter med patienter och brukare. Rutinen att begränsa kontakter mellan personal och varje enskild patient eller brukare tas också bort.
 • Patienter på mottagningar, och i annan poliklinisk verksamhet, behöver inte längre rutinmässigt erbjudas munskydd och detsamma gäller för besökare som kommer till vård och omsorg.
 • I vissa verksamheter som vårdar särskilt känsliga personer kan det vara aktuellt att fortsätta med användning av munskydd som source control. Det beslutas i så fall av verksamheten.

Vid hög smittspridning eller utbrott av luftvägsvirusinfektioner kan munskydd som source control komma att återinföras. Munskydd ingår också fortfarande i den skyddsutrustning som personal använder för att skydda sig själva när de träffar patienter och brukare som är sjuka med smittsam luftvägsinfektion.

Smittspårning för covid-19

Smittspårning för covid-19 fortsätter i vård- och omsorg, men startar endast när patienter eller brukare konstateras vara smittade av covid-19.

Hygienrutiner som gäller tills vidare

Hygienrutinerna är grundläggande för att hindra smittspridning inom vård och omsorg. Rutinerna gäller därför tills vidare:

 • Personal med smittsam sjukdom stannar hemma från arbetet
 • Sortera (triagera) och handlägg vårdtagare utifrån misstänkt smittsamhet
 • Personal använder personlig skyddsutrustning vid vård av vårdtagare med luftvägsinfektioner och andra smittsamma sjukdomar
 • Personal och vårdtagare vaccineras mot covid-19, influensa och andra sjukdomar enligt nationella rekommendationer
 • Vårdtagare provtas för covid-19 på medicinsk indikation, som tidigare.

Styrande dokument uppdateras med de nya riktlinjerna

Covid-19 – Provtagningsenhet vid NVH för patient och personal (DocPlus)

Luftvägsinfektioner inklusive covid-19 och influensa – vårdhygieniska aspekter (DocPlus)

Luftvägsinfektioner inklusive covid-19 och influensa i kommunal vård och omsorg (DocPlus)

Covid-19 – smittspårning i vården (DocPlus)

Smittskydd – personalinfektioner (DocPlus)

Kontakt