Primärvården får bra betyg av invånarna

2024-02-14

82,5 procent är nöjda eller mycket nöjda med sitt vårdbesök inom primärvården i Uppsala län. Uppsala län ligger nu något över rikets snitt inom samtliga dimensioner. Det visar den nationell patientenkät (NPE) som genomfördes i primärvård under hösten.

NPE är återkommande nationella undersökningar av patienters upplevelser inom hälso- och sjukvården. Den aktuella undersökningen har genomförts i hela Sverige på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner (SKR). 3 842 personer i Uppsala län (en svarsfrekvens på 42,2 procent), som har besökt Region Uppsalas primärvård i offentlig och privat regi, har svarat på en enkät om vad de tyckte om sitt sjuksköterske- eller läkarbesök. Frågorna handlar om hur patienter upplever bemötande, behandling, tillgänglighet och andra aspekter av hälso- och sjukvården. Urvalet är baserat på ett slumpmässigt urval av de personer som besökte en vårdcentral inom Uppsala län under september månad 2023.

Inom samtliga frågeområden har Uppsala län resultat som ligger något över rikets snitt. Bland annat får personalen högt betyg när det gäller respekt och bemötande, där 87,3 procent (rikets snitt: 86 procent) av patienterna har haft en positiv eller mycket positiv upplevelse. Drygt 82 procent är positiva eller mycket positiva när det gäller delaktighet och involvering (rikets snitt: 80,4 procent). Vad gäller tillgängligheten är 83,3 procent av patienterna nöjda (rikets snitt 82,4 procent). Helhetsintrycket av vårdbesöket visar att 82,5 procent är positiva eller mycket positiva. Genomsnittet för riket ligger på 81 procent.

Fler patienter än vid 2021 års mätning uppger att läkare diskuterat kring bruk av alkohol och tobak, samt kring deras matvanor och motionsvanor. 35,9 procent av patienterna uppger exempelvis att läkaren samtalat om alkoholbruk (2021: 30,6 procent). När det gäller motionsvanor uppger 46,9 procent att läkaren tagit upp diskussionen (2021: 45,7 procent). Jämfört med riket så ligger Region Uppsala i snitt 5 procentenheter över i dessa sammanhang. För samtliga siffror hänvisas till SKR, länk nedan.  

Rebecka Larsköld är verksamhetschef för Storvreta vårdcentral vilka fick goda resultat på enkäten. På frågan vad hon känner inför det goda resultatet och vad hon tror det beror på svarar hon:
– Det är med glädje vi tog del av resultatet. Det är hårt arbete som ligger bakom, där medarbetarna slitit för att vi ska bli den vårdcentral som vi tycker att medborgarna är värda. Det ger oss fortsatt hopp och även en högre strävan att förbättra vården. Resultatet beror på mycket, men framför allt på den stora förändring vi gjort gällande tillgänghet. Vi försöker också förbättra kontinuiteten för patienterna samt se till att personalen trivs på arbetet. Arbetsmiljö och nöjda patienter går hand i hand. Jag är så otroligt stolt över vårdcentralen. Nu ser vi fram emot ett fortsatt fint samarbete mellan oss och våra patienter.

Ta del av alla resultaten på www.patientenkat.se