Rådgivningsstödet webb – avvikelserapportering till Inera

2023-10-25

Vid avvikelseärende där Rådgivningsstödet webb har använts, ska verksamheten göra en avvikelserapportering till Inera.

Syftet med avvikelserapportering till Inera är att kunna säkerställa och utveckla kvaliteten i Ineras leverans av 1177 rådgivningsstödet webb.

Vilka avvikelser ska rapporteras? Inera behöver ta del av de ärenden där 1177 rådgivningsstödet webb har använts och något av följande stämmer:

  • Ärendet är anmält till IVO.
  • Ärendet är anmält enligt Lex Maria.
  • Ärendet bedöms ha betydelse för innehåll och funktionalitet i 1177 rådgivningsstödet webb.

Vilken information behöver finnas med?

  • Kort bakgrund/underlag som beskriver orsak till avvikelsen.
  • Avidentifierad journal men ange kön, ålder eller födelseår och månad. Berörd sjuksköterska ska också vara avidentifierad.
  • Avidentifierad händelseanalys bifogas om den finns tillgänglig.
  • Kontaktperson i aktuellt ärende.

Hur ska avvikelserna skickas in?

Verksamhetschef eller motsvarande skickar ärendet med eventuella bilagor till support@inera.se, namnge ärendet ”Vårdavvikelser 1177 rådgivningsstödet webb”.

Hantering av avvikelsen – vad Inera gör:

  1. En kvalitetsuppföljningsgrupp bestående av verksamhets- och tjänstespecialist, medicinskt sakkunnig och redaktionell kompetens inom Ineras hanterar och bedömer ärendet.
  2. Gruppens bedömning syftar till att fastställa om ärendet föranleder en förändring i Ineras leverans.
  3. När kvalitetsuppföljningsgruppen analyserat ärendet skrivs ett beslut där gruppens bedömning och eventuella åtgärder framgår. Beslutet diarieförs och skickas till berörd vårdgivare.

När det gäller synpunkt/förbättringsförslag på Rådgivningsstödet webb ska synpunkt skickas in till Förbättringsförslag - Inera.

Frågor? Kontakta Lotta (Charlotte) Ahlström. Vårdutvecklare och samordnare för Rådgivningsstödet webb, 1177 på telefon charlotte.ahlstrom@regionuppsala.se