Ansök om Region Uppsalas riktade FoU-medel

Varje år delar Region Uppsala ut cirka nio miljoner kronor i särskilda forskning och utvecklings-medel (FoU-medel) för att finansiera projekt med patientnära inriktning. Medlen är fördelade till Nära vård och hälsa, Folktandvården och övergripande inom Region Uppsala.

Skicka in din ansökan om Region Uppsalas riktade FoU-medel

Ansök

Krav på projektet

För patientnära forsknings- och utvecklingsprojekt ska den direkta patientnyttan vara tydlig och gynna patienten inom en nära framtid. Projektet ska kunna genomföras med tilldelat belopp eller med dessa medel som delfinansiering av välavgränsade delar av större projekt. Tvärvetenskapliga projekt premieras.

Djurstudier beviljas som regel inte medel eftersom de riktade FoU-medlen är avsedda för studier där patientnyttan tydligt kan identifieras inom en relativt nära framtid.

Användning av beviljade medel

Beviljade medel får användas till lön, översättning, datainsamling, statistisk bearbetning och projektnära material.

Krav på deltagare

FoU-medlen riktar sig till personer med begränsad erfarenhet av FoU-arbete eller till personer som befinner sig i början av sin forskarkarriär. 

För att ansöka om forsknings- och utvecklingsmedel måste du vara anställd inom Region Uppsala eller vid enhet som har vårdavtal med Region Uppsala eller anställd vid Uppsala Universitet med uppdrag inom Region Uppsala om minst 30%. Din anställning skall till sin omfattning vara minst 30% av en heltidstjänst, vara aktiv vid ansökningstillfället och under hela projektet. Olika krav ställs på den sökande för forsknings- respektive utvecklingsmedel och finns skrivet i formulärets anvisningar.

Att tänka på när du ansöker

Ansökningsperioden 2024 är öppen mellan 1 februari och 9 april 2024 klockan 23.59. Du kan då ansöka om medel för 2025–2026.

Du kan endast söka medel för en period i taget. Du kan ansöka om förnyade medel vid senare tillfälle, dock ska tidigare beviljade medel redovisas innan nya medel betalas ut. Det är möjligt att få medel för flera projekt.

Den här ansökan hör inte ihop med Folktandvårdens eller Primärvårdens riktade FoU-medel. Vänd dig dit om du vill söka deras medel.

Ansökan sker i det webbaserade systemet Researchweb. I samband med att du registrerar dig ska du fylla i ditt cv. Du måste också se till att din handledare och eventuella medsökande registrerar sig i systemet.

Beslut om och utbetalning av medel

Beslut om tilldelning fattas som delegationsbeslut av regiondirektören i augusti/september. Därefter går information ut till sökande. Medel betalas ut tidigast i februari, året efter beslut.

  • Beviljade projektmedel betalas ut i två omgångar. Halva summan betalas ut i februari år 1 och ska nyttjas innan utgången av 31 december år 1. Den andra halvan betalas ut i februari år 2 och måste förbrukas senast 31 december år 2.
  • Sökande som önskar annan fördelning än 50 procent av anslagsmedlen första året och 50 procent andra året, ska ange detta i sin ansökan. Önskemålen kan dock inte garanteras.
  • Sökanden ansvarar för kontakten med verksamhetens controller för balansering av ett eventuellt underskott på projektet vid varje årsbokslut. Outnyttjade medel kan inte föras över till nästföljande år. 

Återrapportering

Du som har beviljats medel ska slutredovisa projektet både vetenskapligt och ekonomiskt i Researchweb senast en månad efter beviljad period är slut.

Kontakt

För att rapportera problem med Researchweb

E-post: support@researchweb.org

Andreas Muranyi Scheutz

Forsknings- och innovationsdirektör

Maria Gray

Handläggare