Fördjupningsseminarium om spel om pengar

Startdatum 2024-05-14
Slutdatum 2024-05-14
Tid 09:00 - 12:00
Plats Digitalt
Anmäl dig

Välkommen till ett fördjupande seminarium inom området riskbruk, missbruk och beroende med fokus på spel om pengar. Du får både inblick i hur andra arbetar och en uppdatering om forskningsläget.

Vid detta tillfälle lär vi oss mer inom temat spel om pengar. Vilket stöd finns för personer som har problem orsakade av spel om pengar? Kan vi hantera den här problematiken så pass smalt (organisatoriskt) som vi gör idag, eller påverkar det människors hälsa och liv mer än vi tror? Hur kan vi arbeta mer förebyggande och med tidig upptäckt? Vilken forskning finns och vad säger den?

Vi får höra hur vi arbetar i länet på olika nivåer och i olika verksamheter och får även en inblick i arbetet på nationell nivå.

Målgrupp  

Fördjupningsseminariet passar dig som vill få djupare och bredare kunskap inom temat och är nyfiken på andra verksamheter.  

Tillfället är främst tänkt för medarbetare, chefer och strateger/utvecklingsledare inom kommunerna i Uppsala län samt Region Uppsala och Uppsala universitet som i sitt arbete möter eller på annat sätt berör personer med riskbruk, missbruk/skadligt bruk och beroende. Exempelvis medarbetare inom: 

 • Socialtjänst inom områden som barn och unga, vuxen, försörjningsstöd, äldre, socialpsykiatri.  
 • Avdelningar och mottagningar inom psykiatrin (affektiva sjukdomar, barn- och ungdomspsykiatri, beroende- och neuropsykiatri, psykosvård- och rättspsykiatrisk vård)  
 • Primärvård/vårdcentral, inklusive mödra- och barnhälsovård, familjecentraler och habilitering.  
 • Elevhälsa.  
 • Enheten för studenthälsa.  

Även andra berörda aktörer, myndigheter och organisationer samt egenerfarna och brukarrepresentanter är välkomna att delta. En del av platserna är för socionomstudenter. Deltagande i den tidigare basutbildningen (se Bakgrund) är inte en förutsättning för deltagande i fördjupningsseminariet. 

Dag, tid och upplägg  

Fördjupningsseminariet sker digitalt via plattformen Microsoft Teams tisdagen den 14 maj klockan 9-12. Incheckning från klockan 8.50 för den som vill. Du behöver inte ha Teams-appen installerad på datorn för att delta. Seminariet kommer inte att spelas in.  

Programpunkter

 • Folkhälsomyndigheten – Förebyggande arbete och tidig upptäckt samt koppling till dataspel.
 • Stödlinjen för spelare och anhöriga – Beskrivning av verksamhet.
 • Spelberoendes Riksförbund – Beskrivning av verksamhet samt egenerfaren och anhörigperspektiv.
 • Verksamhetsexempel Tierps kommun – Stöd och behandling inom socialtjänst.
 • Fred Nyberg, professor em. vid Uppsala universitet – Spelberoende och hjärnan.
 • Anders C Håkansson, professor vid Lunds universitet – Samsjuklighet, suicidalitet och överdödlighet.

Anmälan  

Det kostar inget att delta. Anmäl dig till seminariet senast den 13 maj. I samband med anmälan får du automatiskt en Outlook-inbjudan med deltagarlänken till Teams-mötet. Om du inte skulle få inbjudan eller länk, kontakta maria.adenhav.lantz@regionuppsala.se 

Bakgrund  

Under våren 2023 anordnade FoU Socialtjänst med samverkansparter en basutbildning inom området riskbruk, missbruk och beroende. För att komplettera den grundläggande kunskapen anordnar vi återkommande fördjupningsseminarier med olika teman för att vidga kunskapen och förståelsen inom området. Seminarierna ger även inblick i olika verksamheters uppdrag och arbetssätt.  

Arrangör  och kontakt

Seminariet ges i samverkan mellan:  

 • FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S).  
 • Länsstyrelsen i Uppsala län.  
 • U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, Uppsala universitet.  
 • ISA – Institutionen för socialt arbete, Uppsala universitet. 

Maria Adenhav Lantz

Regional utvecklingsledare