Anhörigstöd till barn

INFORMATION / UTBILDNING för dig som ger stöd till barn som är anhöriga. De viktigaste länkarna till webbaserat informations- och utbildningsmaterial för dig som i arbetet möter barn som är anhöriga.

Om vem som är anhörig och hur vi kan ge stöd till barn som är anhöriga

På dessa webbplatser finns bra information om anhörigstöd för dig som i arbetet möter barn som är anhöriga eller om du arbetar med verksamhetsutveckling på området.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har informationsmaterial om kommunens ansvar för anhörigstöd och vad som gäller när barn är anhöriga.

Hälso- och sjukvården har en lagstadgad skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när föräldrar får vård för vissa allvarliga tillstånd. Detta gäller om förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med lider av psykisk störning eller funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom, skada, missbruk eller oväntat avlider.

5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och 6 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (PSL)

 

Orosanmälan om barn som far illa

Socialstyrelsen har information om orosanmälan till socialnämnden på sin webbplats. De har tagit fram en folder som riktar sig till dig som är skyldig att anmäla oro för barn vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa. Handboken "Anmäla oro för barn" innehåller även en beskrivning av socialtjänstens rutiner vid orosanmälan.

Webbutbildning

Webbutbildningen Barn som anhöriga – våga fråga! vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, till exempel inom kommunal hälso- och sjukvård eller skolans elevhälsa. Utbildningen ger dig kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas enligt hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7§. Den ger dig också ökad kunskap om berörda barns situation och behov samt stödjer dig i att utveckla rutiner och arbetssätt på din arbetsplats.

Utbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med Västra Götalandsregionen och består av två delar. Den första delen tar cirka 1,5 h och genomförs individuellt. Den andra delen genomförs med fördel i grupp tillsammans med dina kollegor.

Kontakt

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare