Lär dig mer om anhörigstöd till barn

De viktigaste länkarna till informations- och utbildningsmaterial för dig som i arbetet möter barn som är anhöriga.

Sidan är ett tillägg till Lär dig mer om anhöriga och anhörigstöd. Läs på båda sidorna för att få en heltäckande bild.

Om vem som är anhörig och hur vi kan ge stöd till barn som är anhöriga

På webbplatserna som beskrivs nedan finns bra information om anhörigstöd för dig som i arbetet möter barn som är anhöriga eller om du arbetar med verksamhetsutveckling på området.

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från myndigheter och andra aktörer. Här finns samlad information om barn som anhöriga och du kan bland annat fördjupa dig i

  • stödinsatser
  • hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens särskilda ansvar
  • vad förskola och skola kan tänka på när det gäller råd och stöd till barn som anhöriga.

Det finns länkar till lägesrapporter, meddelandeblad, målgruppsanpassade sammanfattningar, rekommendationer och vägledningar, statistik och uppföljningar och systematiska översikter och kartläggningar.

Kunskapsguiden har även samlat kunskapsstöd på temat Samtal med barn där du får stöd i att utveckla din förmåga att prata med barn.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

Nka publicerar löpande information, fakta, kunskapsöversikter och filmer om anhörigstöd och barn som anhöriga.

I deras serie "Barn och unga berättar" finns filmer om barn och ungas upplevelser av att vara anhöriga. Filmen med samma namn, "Barn och unga berättar", tar upp teman som förälders psykiska ohälsa, sjukdom, missbruk och då föräldern oväntat avlider. Filmen "Barn som anhöriga i skolan" lyfter unga vuxnas berättelser om hur viktiga vuxna och skolan är när barn och unga är anhöriga.

"Om ungas upplevelser att leva nära någon med psykisk ohälsa, missbruk och sjukdom" är en informativ film på cirka 5 minuter för dig som arbetar inom skola, boendestöd eller kommunal missbruksöppenvård.

Orosanmälan om barn som far illa

Barn som är anhöriga kan ha det tufft. Situationen är ibland så allvarig att du som möter barnet behöver göra en orosanmälan till socialnämnden. 

Socialstyrelsen har information om detta på sin webbplats. Där finns även filmen "Till dig som är anmälningsskyldig". Filmen är cirka 9 minuter lång och passar alla som arbetar i verksamheter som kommer i kontakt med barn. 

Socialstyrelsen har också tagit fram en folder som riktar sig till dig som är skyldig att anmäla oro för barn vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa. Handboken "Anmäla oro för barn" innehåller en beskrivning av socialtjänstens rutiner vid orosanmälan.

Hälso- och sjukvårdens skyldighet enligt lagen

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården och möter barn som är anhöriga ska enligt lagen ta särskild hänsyn till barnets behov:

Hälso- och sjukvården har en lagstadgad skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när föräldrar får vård för vissa allvarliga tillstånd. Detta gäller om förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med lider av psykisk störning eller funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom, skada, missbruk eller oväntat avlider.

5 kap. 7 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och 6 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (PSL)

Webbutbildning

Webbutbildningen "Barn som anhöriga – våga fråga!" vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, till exempel inom kommunal hälso- och sjukvård eller skolans elevhälsa. Utbildningen ger dig kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas enligt hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7§. Den ger dig också ökad kunskap om berörda barns situation och behov samt stödjer dig i att utveckla rutiner och arbetssätt på din arbetsplats.

Utbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) i samarbete med Västra Götalandsregionen och består av två delar. Den första delen tar cirka 1,5 h och genomförs individuellt. Den andra delen genomförs med fördel i grupp tillsammans med dina kollegor.

Kontakt

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare