Anhörigstöd och vem som är anhörig

INFORMATION / UTBILDNING för dig som i arbetet ger stöd till anhöriga. De viktigaste länkarna till webbaserat informations- och utbildningsmaterial.

 

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer.

Här hittar du kunskap som kan ge stöd och vägledning för dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg. Du kan läsa vad som gäller angående stöd till anhöriga då den närstående har psykisk ohälsa, funktionshinder, är äldre eller har missbruks- och beroendeproblematik. Det finns också direktlänkar till lägesrapporter, meddelandeblad, målgruppsanpassade sammanfattningar, rekommendationer och vägledningar, statistik och uppföljningar och systematiska översikter och kartläggningar.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka

Nka publicerar fortlöpande informationsmaterial, kunskapsöversikter och filmer.

Filmerna består av anhörigberättelser, filmade föredrag och korta utbildningsfilmer. På deras hemsida hittar du även foldern "Snabba fakta om Sveriges 1,3 miljoner anhöriga".

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har information om kommunens ansvar för anhörigstöd.

Hos Socialstyrelsen kan du bland annat läsa om vad anhörigstöd innebär och vad som menas med anhörig och närstående. På Socialstyrelsens hemsida finns också foldern "Stöd till anhöriga - Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen".

Läs om samtycke och samverkan med anhöriga

Samordnad individuell plan

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har publicerat information om samordnad individuell plan, ett stödverktyg för samverkan mellan socialtjänst, hälso-och sjukvård, den närstående och andra för den närstående viktiga parter.

Sekretess och tystnadsplikt

Socialstyrelsens rapport "Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården" tydliggör rättsläget kring vilken information som får bytas mellan verksamheter, professioner och huvudmän inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Fördjupa din kunskap med Nka:s webbutbildning

Webbutbildningen "Utveckla stöd till anhöriga" vänder sig till dig som arbetar inom äldre- och funktionshinderområdet som möter människor som drabbats av sjukdom eller funktionshinder. Du kanske arbetar som chef, handläggare, inom kommunal hälso- och sjukvård, som omvårdnadspersonal eller inom boendestöd.

Utbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och består av två delar. Den första delen tar cirka 1,5 h och genomförs individuellt. Den andra delen genomförs med fördel i grupp tillsammans med dina kollegor.

Stöd till barn som är anhöriga

Läs- och filmtips för dig som i arbetet möter barn som är anhöriga.

Vill du ha denna information som klickbar pdf?

Mejla beställning

Kontakt

Tipsen är framtagna av Länsnätverk för anhörigstöd och FoU Socialtjänst i mars 2020.

Sanna Tjernström

FoU-samordnare