Patient- och brukarmedverkan

Kort om hur FoU Socialtjänst ser på patient- och brukarmedverkan. Område: Delaktighet och inflytande, funktionshinder, äldre, barn och unga, missbruk och beroende.

Varför behövs delaktighet och samskapande?

Delaktigheten sker på olika nivåer som i sin tur påverkar varandra. På individnivå är rätten till delaktighet reglerad i våra lagstiftningar. Genom att lyfta in delaktighet, kunskap och erfarenheter i vår verksamhetsutveckling leder det till att vi utformar vårt arbete mer utifrån de behov vi har till uppgift att ge, möta och stötta.

Hur kan vi arbeta med dessa frågor?

Samarbete med patienter, brukare och anhöriga ska ske systematiskt och omfatta alla delar av organisationen. Varje verksamhet behöver hitta sätt att säkerställa att patienter, brukare och anhöriga görs delaktiga och att erfarenheter tas till vara i förbättringsarbetet. Genom samarbete bidrar alla till högre kvalitet och ökad effektivitet.

Kontakt

Karolina Mark