Arvoden och resor

Regionfullmäktige fastställer regler och nivåer för ekonomisk ersättning. Regionstyrelsen följer utvecklingen och tar vid behov initiativ till ändringar.

Sammanträdesarvoden 2024

Arvode vid styrelse/nämnd/fullmäktige registreras av nämndsekreterare baserat på närvaro på sammanträdet. Politiska gruppmöten registreras av politisk sekreterare. Region Uppsala utgår från riksdagsledamöternas arvodesnivå för fastställande av nivån för regionråd och andra arvoden. 

Regionfullmäktige: 2 270 kronor per heldag (vid eventuell kortare närvaro halvdagsarvode enligt nedan).

Styrelser, nämnder, utskott och beredningar inom Region Uppsala:

 • Heldag: 1 510 kronor.
 • Halvdag: 760 kronor.

Övriga organ där Region Uppsala svarar för arvodering:

 • Heldag: 1 140 kronor.
 • Halvdag: 760 kronor.

Hel- och halvdagsarvode

Sammanträden som är kortare än fyra timmar betraktas som halvdag. Men du har alltid rätt att räkna in restid till och från mötet med två timmar (schablon) och med tre timmar om du har resväg som är 70 kilometer eller längre (tur och retur).

Flera sammanträden samma dag

Flera sammanträden samma dag ger maximalt det högsta heldagsarvodet från de politiska organen. Regeln om maximalt ett helt arvode per dag inkluderar ersättning för deltagande i sammanträde med partigrupp.

Utbildning

Om du deltar i en utbildning, konferens eller motsvarande får du ett arvode på 1 100 kronor för heldag. Arvodering tillstyrks av respektive organ.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Region Uppsala betalar ut ersättning till förtroendevalda som enligt § 15 i Regler för ekonomiska ersättning till förtroendevalda och partier inom Region Uppsala har rätt till arvode och som med intyg kan påvisa sig ha förlorat arbetsinkomst. Reglerna för ersättning finns längst ner på denna sida. Det finns tre sätt för att begära ersättning för förlorad arbetsförtjänst beroende på om du har månadslön, är egenföretagare eller begär ersättning för förlorad arbetsförtjänst för arbete vid enstaka tillfällen. 

Ersättning vid månadslön

Om du har månadslön och vill begära ersättning för förlorad arbetsinkomst behöver du inkomma med ett intyg från din arbetsgivare. Blankett finns längst ner på denna sida och heter Blankett för förlorad arbetsförtjänst - Intyg för längre period.

Du kan bara begära ersättning för förlorad arbetsförtjänst för möten som infaller efter det datum blanketten är signerad. För att begära ersättning i samband med ett sammanträde mejlar du nämndsekreterare eller politiska sekreterare (normalt sett samma person som skickat kallelsen) hur många timmar du förlorat alternativt heldag.

Vid förändring av inkomst, byte av arbetsgivare eller dylikt ska ett nytt intyg lämnas. Du ansvarar själv för att hålla uppgifterna uppdaterade och inkomma med ett nytt intyg när ändring sker.

Ersättning för egen företagare

Om du är egen företagare begär du intyg om registrerad årsinkomst från Försäkringskassan. Det intyget blir då underlag för beräkning av din ersättning per dag/timme när du begär ersättning för förlorade arbetsförtjänst. Du begär ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med möte på samma sätt som personer som har månadslön.

Ersättning för arbete vid enstaka tillfällen

Om du begär ersättning för förlorad arbetsförtjänst för arbete vid enstaka tillfällen lämnar du in en blankett för varje tillfälle/möte, dvs om du har en inkomst som inte är en fast månadslön som kan intygas enligt ovan. Blanketten finns längst ner på denna sida.

Anmäla konto för utbetalningar

Det här behöver du göra: Du anmäler ditt bankkonto på nordea.se/anmalkonto med BankID, samt Region Uppsalas arbetsgivarnummer 649001. Om korrekt arbetsgivarnummer och ditt kontonummer redan visas i registreringsbilden behöver du inte göra någon registrering eller signera.

Om du saknar BankID, eller om du har ett konto i en utländsk bank, kan du välja att skriva ut blanketten Anmälan/ändring av löntagaruppgi­fter på nordea.se/anmalkonto och posta till adressen på blanketten. Glöm inte att underteckna blanketten med datum och namnteckning.

Om du behöver hjälp med registreringen hör av dig till Nordeas support, som har öppet 8.00- 20.00, alla dagar. Du når dem på telefon 0771-22 44 88.

Om du inte anmäler ditt kontonummer får du lönen utbetald på utbetalningskort som du måste lösa ut manuellt på banken.

Region Uppsalas arbetsgivarnummer:  649001.

Regler för lokalt partistöd

I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd.
I Region Uppsala ska därutöver gälla:

 1. Det lokala partistödet från Region Uppsala utgår till partier som är representerade i regionfullmäktige, i enlighet med kommunallagen.
 2.  Partistödet får endast utbetalas till ett politiskt parti som är juridisk person, d.v.s. registrerad lokal partiförening. Om det saknas en lokal förening kan istället stöd utbetalas till en partiförening som bedriver verksamhet i flera kommuner.
 3. Vid fördelningen av partistödet ska endast beaktas mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt  vallagen.
 4. Partistöd i denna form får inte nyttjas för att finansiera politiska sekreterare enligt kommunallagen.
 5. Parti som mottagit partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning och granskningsrapport som visar att partistödet använts för det ändamål som anges i kommunallagen. Enligt kommunallagen ska redovisning och granskningsrapport från respektive parti av föregående års utbetalda medel vara regionen tillhanda per den 30 juni och avse perioden 1 januari - 31 december. Regionfullmäktige ska göra en samlad behandling av partiernas redovisning och granskningsrapporter vid sitt sammanträde i september eller vid därefter närmast följande sammanträde. Se även rutin för redovisning nedan.
 6. Partistöd betalas ut årligen i förskott efter beslut av regionfullmäktige.
 7. Utebliven redovisning och granskningsrapport inom föreskriven tid medför konsekvensen att ingen utbetalning av partistöd sker för nästkommande år.

Rutin för redovisning av partistöd

I redovisningen av partistödet från Region Uppsala ska omfatta följande:

 • Partistödets omfattning för det aktuella året.
 • Sparat partistöd från tidigare år. (Gäller partistöd utbetalt fr.o.m. 2015).
 • Hur har partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin?
 • Om överföring av partistöd till andra delar av partiorganisationen har skett ska eventuell motprestation anges.
 • Redovisningen ska vara undertecknad av behörig företrädare för partiet.
 • Granskningsrapporten från granskare, som partiet utsett, ska tydligt intyga att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts och att de uppgifter som partiet redovisar är korrekta. Granskarens namn och kontaktuppgifter ska tydligt framgå.
 • Redovisning och tillhörande granskningsrapport ska ha inkommit till  Region Uppsala senast 30 juni året efter det år redovisningen avser.

Digitalt lönebesked

Region Uppsala har enbart digitala lönebesked. Du som har lönekonto i Swedbank, gå till www.swedbank.se. Skriv elektroniskt lönebesked i sökfältet och följ anvisningarna.

Du som har lönekonto i Nordea gå till www.nordea.se. Välj Våra tjänster i huvudmeny, däreft­er Konton och betalningar. Klicka sedan på e-lönespecifikation och följ anvisningarna.

Du som har lönekonto i annan bank gå till www.kivra.com och följ anvisningarna för att öppna en digital brevlåda. När du har registrerat dig kan du sedan logga in med mobilt BankID eller användarnamn/lösenord.

Utbetalningar från Region Uppsala sker senast den 25:e i månaden.

Pensioner

Region Uppsala har ett avtal med KPA pension som heter Politiker Plus.

Kontaktperson: Seniorkonsult Patrik Andersson, telefon 072-582 64 83 eller patrik.andersson@kpa.se

Resor

Resepolicy

Du har ansvar för att ditt resande följer resepolicy samt gällande avtal och regler. Resepolicyn finns tillgänglig på Region Uppsalas sida med styrdokument. 

Kollektivtrafik

Du som är ledamot eller ersättare har möjlighet att använda UL:s Företagskort flex för resor till och från sammanträden samt för övriga resor med anledning av ditt politiska uppdrag. Kortet är personligt och gäller för resa med Uppsalas stadstrafikbussar, regionbussar samt med Mälartåg. Regionråd har enligt arvodesreglementet inte rätt till ersättning för resor till och från sammanträde. 

Om du vill ha ett företagskort skriver du till: region.uppsala@regionuppsala.se. Ange namn och postadress så skickar vi kortet till dig.

Om du lämnar dina politiska uppdrag ska företagskortet återlämnas till nämndsekreteraren eller till den politiska sekreteraren vid sista mötet. Alternativt kan det lämnas in till receptionen, Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Vid förlust av kortet kontakta:
E-post:  region.uppsala@regionuppsala.se

Om du reser med kollektivtrafik enstaka tillfällen till möten kan du begära ersättning mot kvitto. Mejla kvitto till nämndsekreterare eller politisk sekreterare (normalt sett samma person som skickat kallelsen till sammanträdet).

Traktamente och reseersättning

Vid flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten (mer än fem mil) utges traktamentsbelopp plus resetillägg. Traktamentsbeloppet är för hel dag (mer än 18 timmar) 240 kronor, för halv dag (mer än fyra timmar) 120 konor, tidpunkt för avresa respektive hemresa ska anges på räkning. Om resan börjar klockan 12 eller senare räknas avresedagen som en halv dag. Detsamma gäller för hemkomstdagen om resan avslutas klockan 19 eller tidigare.

Reducering görs för kostförmån enligt Skatteverkets rekommendationer. Traktamentsbeloppet är skattefritt.

På reseräkningen ska du ange vilka måltider du inte har bekostat själv. Det är viktigt att du anger vilka måltider som bekostats av arbetsgivaren respektive vilka måltider du bjudits på av annan.

Resetilläggen utges med 95 kronor för hel dag och 7 kronor för halv dag.
Reducering görs med hälften av det belopp som traktamentet reducerats med.

Resetillägget är skattepliktigt. 

Utlandstraktamente tillämpas vid utrikes förrättning. Ett så kallat normalbelopp utgår per dag och är beroende av vilket land som besöks (se gärna skatteverket.se för aktuella belopp). För ytterligare information kontakta lon-support@regionuppsala.se.

Billigaste färdsättet ska alltid tillämpas i enlighet med gällande resepolicy. Du bokar resor via det företag som vi har avtal med.

Parkering och resor med egen bil

Vid utlägg för parkering i anslutning till sammanträde eller annan förrättning behöver du styrka ditt utlägg för att få det återbetalt. 

Betalar du parkering i en app i telefonen eller i en kvittolös parkeringsautomat ska du begära kvitto via e-post. Om du registrerar din e-postadress i den app du använder får du automatiskt ett kvitto. Skicka kvittot med e-post till din nämndsekreterare eller politiska sekreterare. 

För att begära ersättning för resa med egen bil skickar du ett mejl till din nämndsekreterare eller politiska sekreterare (samma som har skickat kallelsen till sammanträdet) och skriver hur många kilometer du har åkt.

Kontakt

Peter Helgesson

Handläggare