HSA

HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, regioner och privata vårdgivare. Informationen i HSA används av många olika tjänster och utgör viktigt underlag för behörighetsstyrning, olika säkerhetslösningar samt för sök- och jämförelsetjänster.

Kvalitetssäkrade kontaktuppgifter

För både personal och invånare är det viktigt att på ett enkelt sätt kunna hitta rätt kontaktuppgifter inom vård och omsorg. Dessutom behöver informationen vara sökbar på ett enhetligt och strukturerat sätt, för att göra det möjligt att komma åt den information man behöver. HSA-katalogen är framtagen för att åstadkomma just detta. Via HSA blir dessutom alla kontaktuppgifter nåbara över hela landet, samtidigt som de kan hanteras lokalt och bara registreras en gång för att sedan visas i flera andra nationella tjänster.

Nationell behörighetsmodell

Katalogtjänst HSA är en av de viktigaste källorna för att styra behörigheter i olika it-system, och då framför allt för behörighet till e-tjänster som lyder under Patientdatalagen (PDL). Och för att detta ska fungera på ett korrekt sätt är det mycket viktigt att personers vårduppdrag är tydligt och väl definierade i HSA.

Det fungerar så här. När en användare loggar in med sitt SITHS-kort (eller annan e-legitimation) i en e-tjänst, hämtas användarens behörighetsgrundande information (personliga, anställnings- och uppdragsrelaterade uppgifter) från HSA. Uppgifterna värderas sedan mot den information som användaren vill komma åt. Först när användaregenskaperna matchas mot den information som e-tjänsten tillhandahåller, kan användaren få åtkomst till informationen.

HSA är en viktig grundtjänst som används av många andra tjänster, såsom SITHS, Pascal, Webcert med flera.

HSA-administratörerna är nyckelpersoner

HSA-administratörerna är de som kvalitetsgranskar informationen i HSA. Administratörerna ansvarar för att mata in och uppdatera information i katalogen med information från den egna enheten. Varje avdelning bör ha en egen administratör. På större enheter kan det finnas flera administratörer.

Behörighet till HSA

När en HSA administratör ska utses, ska en beställning göras. De tidigare Försäkransblanketterna har nu ersatts av en digital beställning via Barium.

Ansvarig chef och utsedd HSA administratör måste ge sina godkännanden. Ärendet skickas vidare till HSA centraladministratör för den förvaltning som det gäller. När behörigheten är upplagd och slutförd i Barium, får beställare och HSA administratör bekräftelsemail.

Nu ska man även avsluta HSA behörigheter när personen slutar med uppdraget eller slutar sin tjänst.

HSA behörighetsbeställning

Avsluta HSA behörigheter

Riktlinjer och manualer för HSA

Region Uppsalas riktlinje för informationen på kontaktkorten på 1177.

Handbok för HSA för Region Uppsala.

Utbildningspowerpoint katalogtjänst HSA.

Demo nya HSA Admin.