Nationell patientöversikt (NPÖ)

NPÖ är en nationell tjänst som gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner/landsting, kommuner eller privata vårdgivare. Detta benämns sammanhållen journalföring. Samordning av vårdinsatser kan då underlättas och en helhetsbild av patienten ger ett bättre beslutsunderlag för diagnos, behandling och uppföljning.

NPÖ kan ses ur två perspektiv; dels den vårdinformation vi själva tillgängliggör (som producenter) och dels den information vi kan ta del av från andra vårdgivare (som konsumenter).

Information från skyddade enheter publiceras inte och de enheter som patienten själv spärrat är också undantagna. Endast information från de senaste 3 åren visas i NPÖ.

Idag publiceras följande informationsmängder från Cosmic i Region Uppsala:

  • Uppmärksamhetssignaler
  • Journalanteckningar
  • Läkemedel
  • Diagnoser
  • Vaccinationer
  • Labsvar från klinisk kemi
  • Svar på remisser och röntgenundersökningar.

Du kan även läsa journalanteckningar om patientens aktuella Warandosering (från IT-systemet Journalia AK).

Vad andra vårdgivare i landet publicerar kan variera.

 

Logga in

Inloggning i NPÖ sker via ett uthopp i COSMIC.
Skriv NPÖ i menyns sökfält.
Följ instruktionerna som visas på skärmen.

OBS! Inloggning i NPÖ kräver eTjänstekort. 
Behörighet (medarbetaruppdrag) är kopplad i HSA-katalogen.

(Testpatienten 19940125-2391 kan man titta på utan loggning)

Mer information

Kontakt

Ingrid Joustra Enqvist
Objektspecialist NPÖ
Elektronisk patientjournal (EPJ)

Skapa ett ärende till Elektronisk Patientjournal (EPJ)

Hitta på sidan