SAS Viya

SAS Viya är Region Uppsalas rapport- och analysverktyg. SAS används för att ta fram statistik för analyser och uppföljning

Användare och behörighet till SAS Viya

Samarbetspartners som har ett användarkonto inom Region Uppsala har åtkomst till SAS Viya. Kontakta din it-supporten om du saknar åtkomst.

Du har endast åtkomst till det data som du har behörighet att se. It-supporten administrerar din behörighet.

Beställning av data från Beslutsstöd

Villkor för utlämnande av data

  • Utlämnat material får endast användas för ändamål beskrivet i bakgrund och syfte.
  • Gällande sekretessregler för hälso- och sjukvården ska följas.
  • Mottagare har ansvar för överlämnat material och ansvarar för att det förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan få tillgång till det.
  • Publicering av materialet får endast ske på sådant sätt att enskilda individers identitet inte röjs.
  • Utlämnat material får användas endast så länge det behövs för angivet ändamål. Därefter ska de arkiveras i enlighet med aktuell dokumenthanteringsplan. Alla arbetskopior ska förstöras.

Så här beställer du ett uttag av data

  1. Fyll i blankett för beställning av data. Vi behöver underlaget för att kunna hantera ditt ärende.
  2. Anmäl ditt ärende till Beslutsstöd via mejl till beslutsstod@regionuppsala.se
  3. Kom ihåg att bifoga blanketten till ditt ärende.

Support SAS Viya

Vid support och frågor om SAS mejla till beslutsstod@regionuppsala.se

Kontakt

Beslutsstöd