Nationell patientenkät

Nationell patientenkät (NPE) är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Så här arbetar Region Uppsala med nationell patientenkät.

Den första undersökningen genomfördes inom primärvården hösten 2009. Mätningar genomförs sedan dess vartannat år. Alla landsting och regioner deltar i arbetet som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Genom NPE får patienten möjlighet att berätta om sin upplevelse och erfarenhet av vården. Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra verksamheterna. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning samt för patienternas vårdval.

Planerade undersökningar

Nationellt genomförs undersökningar vartannat år inom följande verksamhetsområden: primärvård, akutmottagningar, specialiserad somatisk öppen- och slutenvård* samt specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård. Regionerna kan besluta om att genomföra undersökningar oftare eller inom fler områden. 

 

Mätning

 

Vår

20

Höst

20

Vår

21

Höst

21

Vår

22

Höst

22

Vår

23

Höst

23

Primärvård       x       x
Akutmottagningar   x       x    
Specialiserad somatisk*  öppen- och slutanvård
   

x

 

x

     
Specialiserad psykiatrisk* öppen- och slutanvård     x   x      

* Specialiserad somatisk vård är hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvården vilket bland annat inkluderar medicinsk och kirurgisk korttidsvård, rehabilitering, geriatrisk vård med mera.

Kontakt

Malin Conde

Projektledare

Lise Llerena

Objektspecialist Infektionsverktyget