Patientsäkerhet i Region Uppsala

Region Uppsala arbetar aktivt med patientsäkerhet för att förebygga att vårdskador sker.

Region Uppsala har en nollvision när det gäller vårdskador. Det är avgörande att alla medarbetare aktivt medverkar till att öka säkerheten i vården och att patientsäkerhet är en prioriterad del av det dagliga arbetet. Arbetet med patientsäkerhet syftar inte till att leta fel hos enskilda individer utan handlar istället om att hitta och lösa underliggande systemfel.

Socialstyrelsen har tagit fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller under åren 2020–2024. Inom Region Uppsala pågår ett arbete för anpassning av regionens handlingsplan till den nya nationella. 

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren, i detta fall Region Uppsala, senast den 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse för föregående år. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver regionens mål för patientsäkerhetsarbete, vilka strategier och åtgärder som genomförs för att minska risk för vårdskada.

Regionsövergripande dokument och verktyg lägger grunden för de vårdande förvaltningarnas patientsäkerhetsarbete. Patientnämndens kansli spelar en viktig roll i utvecklingen av patientsäkerheten och är ett viktigt redskap, MedControl, för patientsäkerhetsarbetet är avvikelsehantering,för mer information se rubriken Dokument, organisation och verktyg. 

Patientsäkerhetskultur /säkerhetskultur

En god säkerhetskultur innebär att alla i hälso- och sjukvården är medvetna om och vaksamma på de risker som kan uppstå.

Externa länkar

Här finner du länkar till nationella myndigheter och organisationer om patientsäkerhetsfrågor.

Styrande dokument, organisation och verktyg

Kontakt

Inge Bruce

Chefsläkare