Patientsäkerhet i Region Uppsala

Region Uppsala arbetar aktivt med patientsäkerhet för att förebygga att vårdskador sker.

Region Uppsala har en nollvision när det gäller vårdskador. Det är avgörande att alla medarbetare aktivt medverkar till att öka säkerheten i vården och att patientsäkerhet är en prioriterad del av det dagliga arbetet. Arbetet med patientsäkerhet syftar inte till att leta fel hos enskilda individer utan handlar istället om att hitta och lösa underliggande systemfel.

Nationell handlingsplan för patientsäkerhet

Socialstyrelsen har tagit fram en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller under åren 2020–2024. Inom Region Uppsala pågår ett arbete för anpassning av regionens handlingsplan till den nya nationella. 

Patientsäkerhetsberättelse varje år

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren, i detta fall Region Uppsala, senast den 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse för föregående år. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver regionens mål för patientsäkerhetsarbete, vilka strategier och åtgärder som genomförs för att minska risk för vårdskada.

Regionsövergripande dokument och verktyg lägger grunden för de vårdande förvaltningarnas patientsäkerhetsarbete. Patientnämndens kansli spelar en viktig roll i utvecklingen av patientsäkerheten och är ett viktigt redskap, MedControl.

Om patientnämnden

När en patient eller närstående har frågor om eller  synpunkter på vård, behandling eller bemötande, rekommenderas de att i första hand vända sig till personalen eller verksamhetschefen där vården skett . Vill patient eller anhörig framföra sina synpunkter eller frågor till någon utomstående, kan de hänvisas till patientnämndens kansli.

Nämnden och tjänstemännen på kansliet har inga disciplinära befogenheter och gör inga medicinska bedömningar.

Patientnämnden fungerar som en länk mellan patient och vård, både nämndemän och tjänstemän har tystnadsplikt.

Du som personal är också välkommen att kontakta patientnämnden.

Patientnämndens viktigaste arbetsuppgifter

  • Tillhandahålla och hjälpa patienten att få den information den behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården.
  • Främja kontakter mellan patienter och vårdpersonal.
  • Hänvisa patienter till rätt myndighet.
  • Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter.
  • Informera vårdpersonal och patienter om verksamheten.

Mer information om patientnämnden finns på sidan Regler och rättigheter i vården (regionuppsala.se).

Patientsäkerhetsberättelse

Patiensäkerhetsberättelsen ska visa:

  • Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år.
  • Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten.
  • Vilka resultat som uppnåtts.

Medcontrol - avvikelsehantering

MedControl är Region Uppsalas gemensamma system för avvikelsehantering. Använd MedControl för att registrera avvikelser du upptäcker. 

Patientsäkerhetskultur /säkerhetskultur

En god säkerhetskultur innebär att alla i hälso- och sjukvården är medvetna om och vaksamma på de risker som kan uppstå.

Kontakt

Inge Bruce

Chefsläkare

Ann-Sofie Geschwindt

Utvecklingsstrateg