Patientsäkerhet i Region Uppsala

Region Uppsala har en nollvision när det gäller vårdskador. Det är avgörande att alla medarbetare aktivt medverkar till att öka säkerheten i vården och att patientsäkerhet är en prioriterad del av det dagliga arbetet.

Sidorna är under uppbyggnad

Förebygg vårdskador

Se vilka verktyg och metoder som finns för att förebygga vårdskador.

Om en patient drabbas

När en patient skadats eller riskerat att skadas i hälso- och sjukvården är det av stor betydelse att de inblandade får en möjlighet att gå igenom vad som hänt.

Om patientsäkerhet

Riktlinjer, ansvar och lagar som gäller för patientsäkerhet.

Patientsäkerhetskultur

En god säkerhetskultur innebär att alla i hälso- och sjukvården är medvetna om och vaksamma på de risker som kan uppstå. Var och en har en viktig roll, oavsett yrke.

MedControl är Region Uppsalas gemensamma system för avvikelsehantering. Använd MedControl för att registrera avvikelser du upptäcker.

Till Medcontrol - avvikelsehanteringen

Läs om vad Patientnämnden gör

Regler och rättigheter i vården för patient eller närstående.

Kontaktpersoner för patientsäkerhet

Inge Bruce

Chefsläkare

Ann-Sofie Geschwindt

Utvecklingsstrateg