Primärvårdskvalitet - ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården

Primärvårdens egna kvalitetssystem, Primärvårdskvalitet, ger dig och dina kollegor möjlighet att på ett enkelt sätt utvärdera hur ni tar hand om era patienter. ​Det är ett stöd för intern användning i era egna kvalitetsarbeten.

Systemet omfattar nationella kvalitetsindikatorer för de vanligaste kroniska- och infektionssjukdomarna. Det finns också möjlighet att övergripande följa upp exempelvis samsjuklighet och kontinuitet.

Primärvårdskvalitet är ett verktyg för lokalt förbättringsarbete på vårdcentralen. För att informationen ska bli användbar i kvalitetsarbetet behöver data från Primärvårdskvalitet tolkas och kombineras med den lokala kunskapen och erfarenheten. Data från Primärvårdskvalitet kan också användas på mer övergripande nivåer för att följa och utveckla arbetet inom organisationen. Regionens data presenteras på nationell nivå genom Vården i siffror på SKR:s webbplats.

Två olika typer av rapporter

Anställda och samarbetspartners till Region Uppsala som har ett it-konto och en dator från Region Uppsala kan se rapporterna. 

Aggregerade rapporter

De aggregerade rapporterna för Primärvårdskvalitet är tillgängliga för alla och visar sammanlagda värden.  I de här rapporterna visas alla vårdcentraler för jämförelse mellan enheter (benchmarking).

Detaljerade rapporter för en specifik vårdcentral

De detaljerade rapporterna innehåller patientdata och kan bara ses av anställda vid den aktuella vårdcentralen. I detaljrapporten kan enheten se sina resultat jämfört med regionens resultat. Det går även att ta ut listor på valda patienter.

Se rapporterna i verktyget SAS Viya

För att logga in i verktyget SAS Viya behöver du  ha ett användar-id och en dator från Region Uppsala. Datorn behöver var uppkopplad på  Region Uppsalas nätverk.

Utanför Region Uppsalas nätverk: logga först in i Programportalen

Om du arbetar på distans, eller om datorn är uppkopplad på ett annat nätverk, behöver du först logga in i Programportalen och sedan laddar du ned appen SAS Viya.

Använd stor skärm och webbläsaren Edge

Det krävs en stor skärm och webbläsaren Edge för att visa rapporterna i Primärvårdskvalitet. I en laptop försvinner delar av bilden.

Instruktionsfilm

En instruktionsfilm hur man arbetar med rapporterna finns som en flik i PVQ kroniska sjukdomar och PVQ detaljrapport.

Utskrift

Högerklicka i rapporten och välj Data i menyn. Välj sedan Excel och vilka kolumner du vill skriva ut. Enligt GDPR får inte listor med patienters personnummer sparas. De ska destrueras omgående när de är använda.

Läsa journal för kvalitetsarbete

Uppgifter om patienter får användas om det behövs för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten (2 kap. 4§ patientdatalagen). För att få ta del av uppgifter krävs att det finns ett tydligt uppdrag från verksamhetschef om vad som ska kvalitetssäkras.

Åtkomst till patientjournal –blankett, Uppdrag att journalgranska

Diagnos och KVÅ-koder

Diagnos och KVÅ-koder finns på Primärvårdskvalitet (skr.se).

Kontakt

Malin André

Handläggare, övergripande verksamhet

Ove Andersson

Medicinsk rådgivare