Samordnad individuell plan (SIP)

Personer med vård och stöd från flera aktörer kan behöva en samordnad individuell plan, förkortat SIP. Planen ger överblick, underlättar samverkan och är ett viktigt verktyg i strävan mot en personcentrerad och nära vård. Här finns information för sig som arbetar med SIP i Uppsala län.

Patient- och brukarinformation

Bidra till att öka kännedomen om SIP!

SIP infoblad

Infobladet "Får du hjälp från olika håll?" kan användas i mötet med patienten, klienten eller brukaren. Bladet har tagits fram av Region Uppsala och länets kommuner, och finns översatt till flera språk inklusive lättläst svenska. Du kan självklart också hänvisa till 1177.

Kontakt

Karolina Mark

Handläggare