Samordnad individuell plan (SIP)

Personer med vård och stöd från flera aktörer kan behöva en samordnad individuell plan, förkortat SIP. Planen ger överblick, underlättar samverkan och är ett viktigt verktyg i strävan mot en personcentrerad och nära vård. Här finns information för sig som arbetar med SIP i Uppsala län.

Aktuellt

Tyck till om SIP!

Nu pågår en uppföljning av SIP i Uppsala län. Delta gärna i en intervju.

Inbjudan till vårens SIP-dag

Vill du fördjupa dina kunskaper, få en lägesbild på länsnivå och träffa andra verksamheter som arbetar med SIP? Välkommen till en förmiddag på temat kvalitet i SIP-processen.

Patient- och brukarinformation

Informationsbladet "Får du hjälp från olika håll?" kan du använda i mötet med patienten, klienten eller brukaren. Bladet har tagits fram av Region Uppsala och länets kommuner. Det finns översatt till flera språk inklusive lättläst svenska. Du kan också hänvisa till 1177.

Kontakt

Karolina Mark

Handläggare