Förberedelseprojekt länsövergripande systeminnovationslab

Systeminnovationslab syftar till att utveckla metoder och modeller för att hantera komplexa utvecklingsområden där flera organisationer är involverade.

Uppsala län är en expansiv region där Region Uppsala och länets kommuner ständigt arbetar med utveckling av hållbara sätt för att möta dagens och framtidens behov. Den medicinska kvaliteten i svensk hälso- och sjukvård är mycket bra men arbetssätt, organisation och struktur har inte utvecklats i samma takt och behöver anpassas för att bättre möta invånarnas behov.

Samverkansprojekt

Efter beslut från samverkansorganisationen HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg) startas därför System- och innovationslabb upp som ett samverkansprojekt mellan Region Uppsala, länets kommuner och Uppsala Universitet.

Effektiv och nära vård

Region Uppsala och länets kommuner arbetar för att ligga i framkant inom hälsa, sjukvård och omsorg, och menar att ett regionalt systeminnovationslab kan vara en av drivkrafterna i utvecklingen av den pågående strukturförändringen av det svenska hälso- och sjukvårdssysemet: Effektiv och nära vård 2030. 

De tydligaste och kanske svåraste hälso-, vård- och omsorgsutmaningarna ligger oftast i gränslandet mellan Region Uppsalas och kommunernas ansvarsområden. Samtidigt är det inom det området som potentiella lösningar kan göra störst nytta, genom att skapa sammanhållna och väl fungerande tjänster för våra invånare.

Kontakt