Hälsa och vård

Här hittar du information om hälso- och sjukvårdens samverkan kring områden, uppdrag och projekt.

All samverkan inom hälso- och sjukvård har vi samlat i en A-Ö lista.

Läs mer

Effektiv och nära vård 2030

Hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov och utmaningar med ett växande Uppsala län.

1177 direkt

En ny digital tjänst för invånarens symtombedömning och hänvisning. Tjänsten införs i utvalda verksamheter våren 2023.

Nationellt system för kunskapsstyrning

Vi arbetar för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård.

Hälsa, stöd, vård och omsorg - HSVO

Samarbete med kommunerna med en aktiv samverkan och dialog på politisk och tjänsteledningsnivå.

FoU-stöd i socialtjänst

Forsknings- och utvecklingsstöd till dig som arbetar inom socialtjänst eller angränsande hälso- och sjukvård.

Vård i Samverkan

Är namnet på de dokument som styr arbetet. De utgår från författningar, nationella riktlinjer och länsövergripande överenskommelser.