Hälsa och vård

Här hittar du information om hälso- och sjukvårdens samverkan kring områden, uppdrag och projekt.

Effektiv och nära vård 2030

Hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov och utmaningar med ett växande Uppsala län.

Nationellt system för kunskapsstyrning

Vi arbetar för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård.

All samverkan inom hälso- och sjukvård har vi samlat i en A-Ö lista.

Läs mer

Hälsa, stöd, vård och omsorg - HSVO

Samarbete med kommunerna med en aktiv samverkan och dialog på politisk och tjänsteledningsnivå.

FoU-stöd i socialtjänst

Forsknings- och utvecklingsstöd till dig som arbetar inom socialtjänst eller angränsande hälso- och sjukvård.

Vård i Samverkan

Är namnet på de dokument som styr arbetet. De utgår från författningar, nationella riktlinjer och länsövergripande överenskommelser.