Uppdaterade ViS-dokument samt information från vårdhygien

2024-01-31
  1. ViS-dokumentet Samverkan vid utskrivning från slutenvården (docplus) har justerats redaktionellt med förtydligande i bilaga 2 om vikten av att göra riskbedömning avseende VRI och smitta inför utskrivning från slutenvård.
  2. ViS-dokumentet Samverkan avseende hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län (docplus) har reviderats med Uppdatering av länkar och referenser. Rutiner ändrade för infektionsregistrering och observationsmätningar. Registrering och sammanställning av mätningarna utförs enligt respektive huvudman eller vårdgivares anvisning.
  3. Vårdhygien informerar om att det tidigare dokumentet ”Överflyttning av patient till annan vårdgivare i samband med virusorsakad magsjuka (pdf)” har avpublicerats och är nu sammanfogat med dokumentet Magsjuka smittsam - vårdhygieniska aspekter (pdf)
  4. Vårdhygien informerar om att dokumentet Placering av vårdtagare samt ordinarie och utökade hygienrutiner – vårdhygieniska aspekter har uppdaterats med kapitel om Handfat i vård och omsorg: Ett handfat i vård och omsorg där personal tvättar händerna efter omvårdnad är en plats där det finns goda förutsättningar för bakterietillväxt. Rekommendationerna som följer nedan syftar till att minska risken för indirekt smittspridning från handfat till patient och även för att minska risken för Legionellainfektion.