Paus i att använda SIP-modulen i Cosmic Link

Från den 28 juni 2024 är det paus i att använda SIP-modulen i Cosmic Link. Tills vidare gäller manuell hantering av SIP-processen (samordnad individuell plan).

Uppdaterat 2024-07-10.

Hantera SIP-processen enligt manuell rutin

GAP-UL (Gemensam analysgrupp för samverkansprocesser i Uppsala län) har fått i uppdrag av styrgruppen att skyndsamt ta fram en länsgemensam rutin för manuell hantering av SIP. Rutinen kommer att distribueras via länets lokalredaktörer samt publiceras här när den finns tillgänglig.

Region Uppsalas verksamheter ska använda rutinen Samordnad individuell plan, SIP, när Cosmic Link inte ska användas tills dess att den länsgemensamma rutinen finns.

ViS-dokumentet Samordnad individuell plan (SIP) i Uppsala län har uppdaterats med förtydligande när Cosmic Link inte ska användas.

Tjänsterna Cosmic Messenger samt Säkra meddelanden får användas i den manuella hanteringen av SIP-processen.

Observera att utskrivningsprocessen även fortsättningsvis ska hanteras i Cosmic Link.

Avsluta pågående ärenden

I de samordningsärenden där det finns både en pågående SIP-process och en utskrivningsprocess, ska SIP-processen övergå till manuell hantering och samordningsärendet lämnas öppet. När utskrivningsprocessen har avslutats kan samordningsärendet avslutas. Stöd i hur ärenden kan avslutas i Cosmic Link:

Cosmic - Link, SIP, övergång till manuell hantering, Region Uppsala.se (pdf).

Frågor

Har du frågor kring den manuella hanteringen av SIP-processen eller avslut av pågående ärenden kan du mejla GAP-UL:s funktionsbrevlåda.

Under vecka 28–29 är även Elsa Jäger tillgänglig för frågor via mejl.

Bakgrund

Nuvarande it-system säkerställer inte sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen samt socialtjänstlagen. Beslut om paus för hantering av SIP-processen i Cosmic Link togs i tjänsteledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (TL HSVO) den 24 juni.

TL HSVO har tillsatt en styrgrupp som ansvarar för att hitta fungerande rutiner av SIP-processen på kort sikt och för att hitta en långsiktig lösning för digital hantering. Ambitionen är att hantering av SIP-processen i Cosmic Link ska kunna återupptas så snart som möjligt.

Styrgruppen består av representanter från socialchefsnätverket, skolchefsnätverket, Akademiska sjukhuset, Nära vård och hälsa, Hälso- och sjukvårdsavdelningen samt Elektronisk patientjournal. Ordförande för gruppen är Tomas Odin.

Sammankallande för gruppen är Jin Moen, e-post: jin.moen@regionuppsala.se.