GAP-UL

GAP-UL står för gemensam analysgrupp för samverkansprocesser i Uppsala län. GAP-UL har i uppdrag av tjänsteledning för hälsa, stöd, vård och omsorg (TL HSVO) att se om processerna för samverkan är effektiva enligt den regionala ersättnings- och uppföljningsmodellen som har överenskommits.

Uppdraget innebär att analysgruppen ser på faktorer som påverkar flöden utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Kort sammanfattat så arbetar GAP-UL för en säker och välfungerande utskrivningsprocess och planeringen samordnas med patienten för att skapa trygghet och förhindra oplanerad återinläggning.

Frågor och svar för dig som arbetar med utskrivningsprocesser

Styrande dokument

Vård i Samverkan (ViS) är samlingsnamnet för de styrande dokument som stödjer verksamheternas samarbete i Region Uppsala och länets alla kommuner.