GAP-UL

GAP-UL står för gemensam analysgrupp för samverkansprocesser i Uppsala län. GAP-UL har i uppdrag av tjänsteledning för hälsa, stöd, vård och omsorg (TL HSVO) att se om processerna för samverkan är effektiva enligt den regionala ersättnings- och uppföljningsmodellen som har överenskommits.

Uppdraget innebär att analysgruppen ser på faktorer som påverkar flöden utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Kort sammanfattat så arbetar GAP-UL för en säker och välfungerande utskrivningsprocess. Planeringen samordnas med patienten för att skapa trygghet och förhindra oplanerad återinläggning.

Frågor och svar för dig som arbetar med utskrivningsprocesser

Styrande dokument

Vård i Samverkan (ViS) är samlingsnamnet för de styrande dokument som stödjer verksamheternas samarbete i Region Uppsala och länets alla kommuner.