Cosmic Link - Samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner

Cosmic Link är en modul i Cosmic som används av Region Uppsala och länets 8 kommuner vid Samverkan vid utskrivning (SVU) och vid Samordnad individuell plan (SIP). Som ett komplement till Cosmic Link används även funktionsbrevlådor i Cosmic Messenger för riktad kommunikation aktörer emellan. Hälso- och sjukvårdpersonal i kommunerna har även tillgång till vissa andra delar av Cosmic.

Cosmic Link och Messenger användas av alla identifierade enheter inom Region Uppsala och länets 8 kommuner.

Funktionerna för samverkan i Cosmic bygger på de övergripande dokument som arbetas fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län utifrån författningar, nationella riktlinjer och länsövergripande överenskommelser.

Mer information om aktuella styrande dokument och om Vård i Samverkan (ViS)

Cosmic Link stödjer funktionalitet för:

 •  Samverkan vid utskrivning (SVU)
 • Samordnad individuell plan (SIP)
 • Kommunikation mellan aktörer i samverkan genom meddelanden (lagstadgade och generella) och kallelser till  möten.
 • Utskrivningsplan – information till individen
 • Samordnad individuell plan – information till individen
 • Samordnad vårdplan LPT/LRV – information till individen och underlag till Förvaltningsrätten

Mer information om Cosmic Link

Cosmic Messenger

Respektive Link-enhet i Cosmic har en funktionsbrevlåda i Cosmic Messenger. Funktionsbrevlådorna ska användas vid behov av samordning och riktad kommunikation mellan aktörer, oberoende av om patienten har ett samordningsärende i Cosmic Link eller inte.

Mer information om Messenger och funktionsbrevlådor

Övrig funktionalitet i Cosmic för kommunerna

Kommunanvändare har även tillgång till några andra delar/moduler i Cosmic:

 • Användargränssnitt
  - Meny, Patientlist och Patientkort

 • Uppmärksamhetssignal (UMS)

 • Vårddokumentation
  - Journal
  - Menyvalet Osignerat/ovidimerat
    
 • Läkemedel 
  - Menyvalet Läkemedelslista

 • Beställning och svar
  - Menyvalet Svar provbunden
  - Menyvalet Radiologisvar

Mer information dessa funktioner i Cosmic

 

Programportalen och inloggning i Cosmic för kommunerna

Tillgång till Cosmic för kommunanvändare förutsätter SITHS-kort som används för inloggning i Region Uppsalas Programportal och i Cosmic.

Mer information om Programportalen och inloggning

Organisationsförändringar för kommunenheter inom Uppsala län

Organisationsförändringar som berör kommunheter som använder Cosmic Link ska alltid anmälas till vss-rc@regionuppsala.se

 

Loggrapporter för kommunanvändare

Verksamhetschef eller motsvarande inom kommunen är ansvariga för att med regelbundenhet utföra slumpmässiga loggkontroller i Cosmic för att på så sätt upptäcka eventuella dataintrång.

Rutin för uttag av loggrapport