Regional utveckling

Inom Region Uppsala arbetar vi med regional utveckling. Vi stöttar både interna och externa innovatörer. Dessutom samverkar vi inom ämnesområden såsom hållbar energiproduktion, biologiska läkemedel och affärsutveckling.

Samverkan inom regional utveckling

Det finns en mängd olika områden som ständigt utvecklas och förbättras tack vare samverkan inom regional utveckling.

Region Uppsala innovation

Vi verkar för att Region Uppsalas hälso- och sjukvård ska samverka med företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer.

Kalender

Till kalendarium

Aktuellt inom regional utveckling

2023-12-01
Regionerna i Östra Mellansverige (ÖMS) har frågat sina 88 kommuner hur ökat distansarbete påverkat resvanor, bosättningsmönster och kommunal fysisk planering.
2023-06-16
Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2018 i uppdrag att upprätta regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel.
2023-05-15
Nu finns resultaten från den stora enkätundersökningen Liv och hälsa ung. Den ger oss kunskap om ungdomar i Uppsala län och är en arena för unga att få komma till tals i frågor som rör dem. Ett av resultaten i 2023 års undersökning är att klyftan mellan pojkars och flickors mående fortsätter att öka för varje gång undersökningen genomförs.
2023-03-30
Kapacitetsläget i elnätet i östra Mellansverige, ÖMS är fortfarande ansträngt, men med stärkt samverkan så finns möjligheter till förbättringar. Kapaciteten i elnätet är en angelägen fråga som även har fått sällskap av aktuella frågor som ökande elpris och behov av en trygg och tillräcklig elförsörjning, så även inom regionerna i östra Mellansverige.