Hur mår unga i Uppsala län?

2023-05-15

Nu finns resultaten från den stora enkätundersökningen Liv och hälsa ung. Den ger oss kunskap om ungdomar i Uppsala län och är en arena för unga att få komma till tals i frågor som rör dem. Ett av resultaten i 2023 års undersökning är att klyftan mellan pojkars och flickors mående fortsätter att öka för varje gång undersökningen genomförs.

Länets elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet får svara på frågor om bland annat hälsa och trygghet, sin fritid, om inflytande och demokrati och hur de ser på framtiden – för dem själva och för världen i stort. Region Uppsala genomför undersökningen vartannat år i samverkan med länets kommuner och skolor.

– Liv och hälsa ung är en väldigt viktig undersökning för att följa ungas hälsa och levnadsvanor i Uppsala län. Svaren ligger till grund för många beslut hos tjänstepersoner och politiker i Region Uppsala samt hos länets åtta kommuner. Det är därför fint att se att vi på regionen och kommunerna samverkat väl med den här enkätundersökningen för att ungas röster ska komma till tals säger Tryggve Pederby, utredare social hållbarhet på Region Uppsala.

Klyftan mellan pojkars och flickors mående fortsätter att öka

Vad gäller självskattad hälsa upplever 80 procent av pojkarna att de mår bra eller mycket bra, men endast 58 procent av flickorna. År 2021 var motsvarande siffror 79 procent av pojkarna och 61 procent av flickorna. Klyftan mellan pojkar och flickors mående fortsätter att öka för varje gång undersökningen görs. Det finns dock en glädjande siffra: precis som år 2021 mår flickor i årskurs 2 på gymnasiet fortfarande bättre jämfört med tidigare (62 procent år 2023 jämfört med 56 procent år 2019).

Fler intressanta resultat

  • Av årets undersökning framgår att 60 procent av ungdomarna aldrig druckit alkohol, medan 90 procent av ungdomarna aldrig provat narkotika. Siffror som ligger relativt stabila för narkotika, men vad gäller alkohol var det exempelvis bara 47 procent som aldrig druckit alkohol år 2005.
  • 82 procent av pojkarna trivs bra eller mycket bra i skolan, mot 74 procent av flickorna. Vad gäller att känna sig trygg syns en svag förbättring, exempelvis känner sig 90 procent av ungdomarna trygga ute på stan eller i centrum.
  • 13 procent av ungdomarna är oroliga för sin familjs ekonomi, mot 10 procent år 2021 (flickor är oroligare än pojkar).

Vad gäller framtidstro går siffrorna åt fel håll. 81 procent av pojkarna och 72 procent av flickorna tror att deras framtid är ljus eller mycket ljus, år 2021 var motsvarande siffror 82 procent av pojkarna och 77 procent av flickorna. Rejält dystra siffror är det på frågan om framtidsutsikterna för världen i stort: endast 29 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna tror på en ljus eller mycket ljus framtid för världen (motsvarande siffror för år 2021 var 34 procent respektive 26 procent, 2013 var det 48 procent respektive 42 procent).


Fakta om undersökningen Liv & hälsa ung

Liv och hälsa ung genomförs i samarbete mellan Region Uppsala och länets kommuner. I år har 8 159 elever i årskurs 7, årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet svarat på frågor. Svarsfrekvensen är drygt 60 procent av alla elever i länet i åldersgruppen. Detta är tionde gången som Liv och hälsa ung genomförs. Resultatet från undersökningen kan användas exempelvis för planering och uppföljning, samt som underlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Resultatrapporter

Vill du veta mer om hur unga mår i länet?

Här kan du läsa resultatrapporterna

 

Kontakt

Tryggve Pederby

Handläggare, samhällsutveckling o säkerhetsfrågor