Liv och hälsa ung

Liv och hälsa ung är Uppsala läns gemensamma enkätundersökning. Den ger kunskap om unga i länet och är en arena för unga att få komma till tals i frågor som rör dem.

Liv och hälsa ung kommer att genomföras nästa gång vecka 6 till 9 2026. Region Uppsala har tillsammans med länets kommuner under 2024 beslutat att genomföra LHU vart tredje år istället för vartannat år

Länets elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet får i Liv och hälsa ung besvara frågor om bland annat hälsa och trygghet, sin fritid, om inflytande och demokrati och hur de ser på framtiden - för dem själva och för världen i stort. Undersökningen genomförs vart tredje år i samverkan med länets kommuner och skolor.

Med resultatet från Liv och hälsa ung kan vi se hälsans och livsvillkorens fördelning och utveckling bland unga i vårt län. Genom att använda resultaten i Liv och hälsa ung tillsammans med annan kunskap och erfarenheter om unga kan vi lägga upp strategier och insatser för att göra samhället och hälsan bättre och mer jämlik.

Kontakt

Tryggve Pederby

Handläggare, samhällsutveckling o säkerhetsfrågor