Liv och hälsa ung

Liv och hälsa ung är Uppsala läns gemensamma enkätundersökning. Den ger kunskap om unga i länet och är en arena för unga att få komma till tals i frågor som rör dem.

Länets elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet får i Liv och hälsa ung besvara frågor om bland annat hälsa och trygghet, sin fritid, om inflytande och demokrati och hur de ser på framtiden - för dem själva och för världen i stort. Undersökningen genomförs vartannat år i samverkan med länets kommuner och skolor.

Med resultatet från Liv och hälsa ung kan vi se hälsans och livsvillkorens fördelning och utveckling bland unga i vårt län. Genom att använda resultaten i Liv och hälsa ung tillsammans med annan kunskap och erfarenheter om unga kan vi lägga upp strategier och insatser för att göra samhället och hälsan bättre och mer jämlik.

Vad för sorts frågor innehåller enkäten?

I enkäten finns frågor av olika karaktär. Vissa frågor i enkäten kan upplevas som svåra, känsliga och kräver en förklaring till varför de ställs. De som går i årskurs 7 får en lite kortare enkät där vissa svårare frågor skippas.

'Bakgrundsvariabler' (exempelvis kommun, kön och om eleven har utlandsfödda föräldrar med mera) ställs för att skapa en eller flera olika bakgrundsbilder utifrån risk- och skyddsvariabler. 'Riskvariabler' är frågor som rör beteenden som ökar sannolikheten för att personen utvecklar problem (exempelvis droganvändning och underkända betyg). 'Skyddsvariabler' är frågor som rör personens motståndskraft mot ohälsa och ohälsosamma val. Dessa variabler (exempelvis att eleven trivs i skolan), är med i förenings- och fritidsaktiviteter, och har en känsla av tillit och trygghet, fungerar som en buffert mot riskbeteenden.

I enkäten ingår två frågor till elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet som rör tankar kring att ta sitt eget liv. Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga, och det gör även andelen självmord i åldersgruppen 15–24 år. Därför är det är viktigt att få en bild av hur omfattande tankar på att ta sitt eget liv är i denna grupp är. Flera regioner har inkluderat liknande frågor och forskningscentret NASP (ki.se) har rådfrågats innan frågorna inkluderades i enkäten.

I enkäten finns textrutor med information till eleverna om var de kan vända sig om de själva eller någon annan mår dåligt, behöver information eller stöd

Hur hanteras svaren?

Alla svar är helt anonyma. Det innebär att vi inte kan följa svaren tillbaka till den enskilda eleven som har svarat på enkäten. Resultaten presenteras inte på individnivå. När vi presenterar resultaten uppdelat, till exempel resultat på skolnivå så kommer vi inte att presentera resultat där färre än 20 elever har svarat.

Kontakt

Tryggve Pederby