Så ska länets kompetensförsörjning säkras

2021-12-14

Region Uppsala tar tillsammans med de övriga regionerna i Östra Mellansverige (ÖMS) ett gemensamt grepp för att säkra kompetensförsörjningen för en långsiktig och hållbar arbetsmarknad i ÖMS. Med Region Uppsala som projektägare har projektet #Vägled - Kompetens beviljats 11,23 miljoner kronor i EU-medel för att under 16 månader kunna genomföra kompetensutvecklingsinsatser kopplat till vägledning i kommunerna.

Projektets syfte är att säkra kompetensförsörjningen inför framtidens behov av kompetens på en arbetsmarknad som är i ständig förändring. Utmaningar kopplade till en allt föränderlig och i många fall ny arbetsmarknad ställer ökade krav på vägledningens kvalitet samt att ansvaret för vägledning ökar. För att lyckas med detta behövs samverkan med arbetsgivare bli bättre. Under projekttiden behöver en gemensam väg stakas ut för bättre matchning på framtidens arbetsmarknad. Näringsliv och offentlig sektor blir viktiga mottagare av resultatet, men även viktiga parter för att stötta med kunskap om vilken kompetens som de behöver framöver.

Projektet kommer därför att ha följande tre huvudfokus; ett breddat ansvar för vägledning, ökade kunskaper om arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen samt en förbättrad vägledning för individer med särskilda behov.

Ett av målen med projektets kompetensutvecklingsinsatser är att studie- och yrkesvägledning blir hela samhällets ansvar. Det innebär att all personal som arbetar inom skola och arbetsmarknad, inte enbart studie- och yrkesvägledaren, är centrala nyckelpersoner och har en viktig roll när det kommer till att vara bollplank, inspirera och handleda individerna inför deras val till studier och yrken.  För att bland annat minska felval behöver all personal inom både skolan och arbetsmarknaden kompetensutveckling kring framtidens arbetsmarknad.

Projektet #Vägled – Kompetens i Uppsala län

I Uppsala län deltar kommunerna Enköping, Heby, Uppsala, Tierp och Östhammar samt Region Uppsala Folkhögskola. Satsningarna i #Vägled - kompetens ligger i linje med de regionala målen om utbildning och sysselsättning för alla och kommer att kunna leverera stöd till länets utvecklingsprocesser. Detta sker genom nytänkande och kompetensutveckling samtidigt som det bidrar till att Uppsala län utvecklas till en hållbart växande region som står stadigare inför framtiden.  

Kontakt

Tove Österling

Strateg regional utveckling