Pågående forskning och utvecklingsarbete

Läs om pågående forskning och utvecklingsarbete gällande föräldraskap vid kognitiva svårigheter och som SUF-Kunskapscentrum är involverad i.

pussel med en saknad pusselbit

Pappastudien – Erfarenheter från pappor med IF

SUF genomför en studie som undersöker hur pappor med intellektuell funktionsnedsättning (IF) uppfattar sin föräldraroll och faktorer som försvårar respektive underlättar i föräldraskapet. Likaså undersöks hur papporna ser på stöd i sitt föräldraskap. Pappor med IF är en osynlig grupp i samhället, vilket avspeglas i att väldigt lite forskning har gjorts. Vi hoppas att studien ska kunna bidra med ökad kunskap om hur yrkesverksamma som kommer i kontakt med dessa pappor kan ge bästa möjliga stöd. Studien görs med medel från Erik och Carola Tengströms fond och har godkänts av etikprövningsnämnden.

Pappastudien – Erfarenheter från pappor med IF

Utvärdering av föräldraskapsstöd - Parenting Young Children

Örebro universistet är forskningshuvudman för projektet som är finansierat av forskningsrådet FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.  Forskningsprojektets syfte är att studera PYC föräldraskapsstöd i relation till annat föräldraskapsstöd som socialtjänsten erbjuder föräldrar som är i behov av stöd i sitt föräldraskap, så kallat treatment as usual (TAU).
SUF-Kunskapscentrum är samarbetspart i forskningsprojektet.

Utvärdering av metod för föräldraskapsstöd - Parenting Young Children - i hemmiljö för föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns risk för försummelse - Örebro universitet (oru.se)

Mitt Vuxenliv - Livskunskap

Mitt Vuxenliv - Livskunskap är ett treårigt projekt som ägs och drivs av Riksförbundet FUB. Syftet med Mitt Vuxenliv - Livskunskap är att unga med intellektuell funktionsnedsättning ska få kunskap och förutsättningar så att de kan göra informerade val om vuxenlivet och om föräldraskap. Allmänna arvsfonden finansierar projektet. Projektet startade 1 september 2020 och kommer att avslutas den 30 november 2023.
Mitt vuxenliv-Livskunskap