Pappastudien – Erfarenheter från pappor med IF

Det behövs mer forskning om pappornas erfarenheter och vi söker deltagare till studien: Pappastudien – Erfarenheter från pappor med IF

Pappastudien logotyp

Bakgrund

Forskning kring föräldrar med IF är centralt för att bidra till  utveckling av anpassat stöd, för såväl föräldrarna som deras barn. Relevant forskning visar bland annat att föräldrar med IF är mottagliga för föräldrastöd, samt att stödet behöver anpassas utifrån föräldrarnas kognitiva fungerande. Aktuell forskning betonar vidare att många faktorer utöver föräldrarnas IF – så som uppväxtvillkor, socialt stöd, mental hälsa, och utsatthet för trauma och övergrepp – utgör viktiga påverkansfaktorer. Majoriteten av forskning gällande föräldrar med IF baseras dock på studier med mammor med IF. Det råder således stor brist på kunskap om pappor med IF. För närvarande finns endast en handfull mycket små studier, och det finns ingen svensk studie.

Studiens syfte

Syftet med studien är att öka kunskapen om:

  1. hur pappor med IF uppfattar föräldrarollen;

  2. faktorer som papporna upplever försvårar respektive underlättar i föräldraskapet; samt

  3. hur papporna upplevt hittillsvarande stöd och vilket stöd de önskar.

Studien genomförs vid SUF Kunskapscentrum, med medel från Erik och Carola Tengströms fond och har godkänts av etikprövningsnämnden. Vi hoppas att projektet ska bidra till bättre möjligheter att utforma stöd till pappor med IF och deras barn.

Hjälp oss komma i kontakt med deltagare

För att komma i kontakt med deltagare behöver vi hjälp av yrkesverksamma, som möter pappor med IF och kan berätta om studien, fråga om eventuellt intresse att delta, samt om vi får kontakta dem för att berätta mer om studien. Kortfattat söker vi pappor som:

  1. Har en konstaterad lindrig intellektuell funktionsnedsättning
  2. Har hemmaboende (åtminstone halvtid) barn, oavsett barns ålder
  3. Talar tillräckligt god svenska för att kunna delta i en intervju

Nedan finns länkar till informationsmaterial om studien: ett mycket kort och ett där studien beskrivs mer utförligt. Nedan finns också en länk till informationsmaterial till presumtiva deltagare. Dokumenten kan laddas ned och skrivas ut. Vi är också tacksamma om du vill sprida informationen till kollegor som möter pappor med IF.

Utförlig information om studien Pappor med IF (pdf).

Kortfattad information om studien Pappor med IF (pdf).

Information till pappor som är intresserade att delta i studien (pdf).

Kort om deltagande i studien

Deltagande sker genom en individuell intervju, som tar 45 – 90 minuter. Papporna intervjuas av Tommie Forslund, psykolog och forskare med stor erfarenhet av att intervjua föräldrar med IF från tidigare studier. Papporna tillfrågas om var och när de vill genomföra intervjuerna. Tommie kan till exempel besöka dem i deras hem, eller genomföra intervjun där papporna har en professionell kontaktperson. Papporna kan också delta genom intervju över telefon- eller videosamtal. Papporna kan ha en anhörig med sig om de vill. För ytterligare information om studien och deltagande, se informationsmaterialet i länkarna ovan.

Kontakt

Kontakta Tommie Forslund om du har frågor om studien, samt om har kontakt med en pappa som kan vara intresserad av att delta.