Betydelsen av stöd till mammor när barnen är placerade

Denna intervjubaserade studie undersökte upplevelser av mammarollen och stöd hos nio mammor med kognitiva svårigheter. De hade deltagit i stödgruppen Mamma Trots Allt, som är riktad till mammor vars barn är placerat i familjehem.

Mamma Trots Allt

Programmet Parents on the Outside, utvecklat i Australien för föräldrar med kognitiva svårigheter, anpassades till en svensk kontext och översattes till Mamma Trots Allt (MTA). Under åtta veckor deltog mammorna i gruppbaserade träffar som leddes av två gruppledare. Innehållet i träffarna tog avstamp i ett föräldraskap på avstånd. Efter de åtta veckorna intervjuades mammorna.

Delaktighet

Resultaten visar att mammorna mognade och till viss del försonades med sin situation. De kände sig mer delaktiga i sina barns liv och började ha sitt fokus på att se möjligheter i umgänget. De kände sig dock fortfarande beroende av socialtjänsten men började ställa krav på socialarbetaren som de upplevde inte lyssnade eller förstod deras kognitiva svårigheter.

Mammorna kände ansvar och auktoritet som föräldrar och anpassade sina liv utifrån vad som var bäst för deras barn. De accepterade sig själva, med större insikter om sina styrkor och svårigheter. De visade bättre självförtroende och mindre skuldkänslor.

Samhörighet

Genom att ha sina barns bästa i fokus så samarbetade mammorna med familjehemsföräldrarna. Mammorna upplevde stödprogrammet MTA som utmanande och som något som förändrade dem. Det gav dem en känsla av samhörighet och ett sammanhang där de kunde ge och ta råd. Forskarnas slutsats är att stödgruppen Mamma Trots Allt kan bidra till mognad och försoning.

Referens

Adolfsson, P., Janeslätt, G., Lindstedt, H., & Jöreskog, K. (2021). Mothers with cognitive limitations who have children in placement benefit from intervention. Child & Family Social Work, 26, 79-88. doi:10.1111/cfs.12791

Artikel

Mothers with cognitive limitations who have children in placement benefit from intervention