Föräldraskap när barnet är i samhällsvård

Även när barnet är placerat är det angeläget att relationen mellan barn och föräldrar kan utvecklas. Nedan presenteras stödgruppen; Mamma och Pappa Trots Allt samt en Fallbeskrivning; Umgänge vid placering när föräldrar har kognitiva svårigheter.

Två par händer håller i barnskor.

Mamma och pappa trots allt

Mamma och pappa trots allt är en stödgrupp till föräldrar som har kognitiva svårigheter och vars barn har blivit placerade.

Genom stödgruppen kan föräldrarna få kunskap och färdigheter för att bättre hantera vad det innebär att vara förälder på avstånd. Det handlar bland annat om att sätta ord på känslorna, få förståelse för barnets situation och utveckla konstruktiva lösningarför att hantera separationen.

I stödgruppen möter de föräldrar som är i samma situation, vilket i förlängningen kan öka deras känsla av sammanhang.

På initivativ från SUF-Kunskapscentrum har stödgruppen beforskats. Bland annat beskriver mammor som har deltagit i "Mamma trots allt" att de har fått stöd i att bibehålla sin roll som mamma. Studien visar att mammorna över tid har blivit mer delaktiga i placeringen och i umgänget och att de har tagit steg till försoning och acceptans. De uttrycker sig stärkta av att träffa och diskutera med föräldrar i samma situation och menar att det bidrar till att deras relationen till barnet, familjehemmet och socialtjänsten förbättras.

Gruppledarutbildning - Mamma och pappa trots allt

Yrkesverksamma erbjuds en gruppledarutbildning som innefattar kunskap om målgruppen, om metoden "Mamma och pappa trots allt" samt metodstöd. Den riktar sig främst till de yrkesverksamma inom Uppsala län som är intresserade av att starta och genomföra grupper i den egna kommunen. Utbildningen omfattar två heldagar och ett uppföljande metodstödstillfälle. 

Utbildningen 2020 blev fullsatt. Information om kommande utbildningstillfälle kommer att finnas på SUFs webb under utbildning och i SUF-Kunskapscentrums nyhetsbrev.

I mån av plats har yrkesverksamma från övriga Sverige möjlighet att delta. 

För mer information om metoden se Rapport:Mamma trots allt.

Pågående Mamma trots allt grupper i Uppsala län

Både i oktober och november 2020 startar nya stödgrupper "Mamma trots allt" i Uppsala län. Hjälp till med rekryteringen av mammor!

Information inför rekrytering till stödgruppen

Information till föräldrar "Mamma trots allt" start oktober

Information till föräldrar "Mamma trots allt" start november

Kontakt
Rode Nyman