Föräldraskap när barnet är i samhällsvård

Även när barnet är placerat är det angeläget att relationen mellan barn och föräldrar kan utvecklas. Nedan presenteras stödgruppen Mamma och Pappa Trots Allt samt en fallbeskrivning, Umgänge vid placering när föräldrar har kognitiva svårigheter.

Mamma och Pappa Trots Allt

Mamma och Pappa Trots Allt (MTA/PTA) är en stödgrupp till föräldrar som har placerade barn eller har barn som bor hos den andra föräldern.

Genom stödgruppen kan föräldrarna få kunskap och färdigheter för att bättre hantera vad det innebär att vara förälder då barnet är placerat. Det handlar bland annat om att sätta ord på känslorna, få förståelse för barnets situation och utveckla konstruktiva lösningar för att hantera separationen. Under träffarna möter föräldrar andra som är i samma situation, vilket i förlängningen kan öka deras känsla av sammanhang. 

Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter är överrepresenterade bland de som är placerade inom samhällsvård. I stödgruppen kommer anpassningar att göras för att möjliggöra för alla föräldrar att kunna delta. 

På initiativ från SUF-Kunskapscentrum har stödgruppen beforskats. Bland annat beskriver mammor som har deltagit i Mamma Trots Allt att de har fått stöd i att bibehålla sin roll som mamma. Studien visar att mammorna över tid har blivit mer delaktiga i placeringen och i umgänget och att de har tagit steg till försoning och acceptans. De uttrycker att de känner sig stärkta av att träffa och diskutera med föräldrar i samma situation och menar att det bidrar till att deras relation till barnet, familjehemmet och socialtjänsten förbättras.

Information till föräldrar om stödgruppen.pdf

För mer information om metoden se Rapport: Mamma Trots Allt (pdf).

Kommande stödgrupper i Uppsala län

Genom ett unikt samarbete samordnas MTA/PTA inom Uppsala läns åtta kommuner. Målet är att grupper regelbundet ska startas varje termin så att föräldrarna inte behöver vänta eller vara utan tillgång till en stödgrupp. Stödgrupperna är öppna för mammor och pappor  från hela länet.

Kommande Mamma och Pappa Trots Allt stödgrupper i Uppsala län

Inbjudan Mamma och Pappa Trots Allt i Uppsala start 3 april 2024.pdf

Viktig information till dig som rektryterar föräldrar:
Information till yrkesverksamma om stödgruppen.pdf

Känner du någon förälder som är intresserad av stödgruppen?
För mer information om planerade grupper, kontakta MTA/PTA samordnare Jeanette Ahlén, Socialsekreterare, Uppsala kommun

Gruppledarutbildning - Mamma och Pappa Trots Allt

Yrkesverksamma erbjuds en gruppledarutbildning som innefattar kunskap om målgruppen, om metoden Mamma och Pappa Trots Allt samt metodstöd. Den riktar sig främst till de yrkesverksamma inom Uppsala län som är intresserade av att starta och genomföra grupper i den egna kommunen. Utbildningen omfattar två heldagar och ett uppföljande metodstödstillfälle. 

Gruppledarutbildning - Mamma och Pappa Trots Allt
1-2 februari 2024

Vill du veta mer om gruppledarutbildningen? Anmäl dig till Intressewebbinariet 26 oktober 2023.

I mån av plats har yrkesverksamma från övriga Sverige möjlighet att delta. 

Umgänge vid placering när föräldrar har kognitiva svårigheter

I mars 2019 publicerade Socialstyrelsen ett kunskapsstöd för socialtjänstens bedömningar gällande barn i familjehem och umgänget med föräldrar och andra närstående. SUF-Kunskapscentrum har bidragit med en fördjupning om hur socialtjänsten kan arbeta med utformning och anpassning av information och stöd i umgänget när föräldrar har kognitiva svårigheter (bilaga 4 sid 92-103).

Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående
Kunskapsstöd för socialtjänstens bedömningar (pdf).

Som ett komplement till Socialstyrelsens kunskapsstöd har SUF-Kunskapscentrum utformat en fallbeskrivning om vad socialtjänsten kan behöva tänka på vid planering, genomförande samt uppföljning av umgänge. I fallbeskrivningen visas hur det som beskrivs kan kopplas till en teoretisk referensram Verktyg som ger förutsättningar för kognitiv tillgänglighet. Referensramen bygger på principer framtagna för Universal Design for Learning (UDL 2018). 

Fallbeskrivning - Umgänge vid placering när föräldrar har kognitiva svårigheter (pdf).

PYC-handledare i stödjande umgänge

Söker du verktyg i arbetet med att ge stöd i umgängen när det gäller barn som är placerade i familjehem? Genom att använda sig av Parenting Young Children, PYC, kan man på ett systematiskt sätt stödja föräldrarnas inlärning av samspel och omsorgsfärdigheter för att stärka och underlätta kontakten mellan barn och föräldrar.
www.pyc.se