Translate page to other languages (översätt sidan till andra språk)

This website can be translated using the translation feature within Chrome (and new Edge Chromium). You will however encounter grammatical errors. Translation can be a complicated process, since words can have different meanings depending on the situation. The results is usually coherent none the less.

Den här webbplatsen kan du översätta med hjälp av översättningsfunktionen i Chrome (nya Edge Chromium). Du får dock räkna med grammatiska fel. Översättning är en komplicerad process, eftersom kan ha olika betydelse beroende på sammanhang. Men oftast blir det i alla fall någorlunda begripligt.

Translate a page in the browser Chrome (and Chromium Edge)

Follow the instructions step for step to translate this webpage to any of the languages that Google Translate offers:

  1.  Right click on the page you want to translate
  2.  Choose Translate to Swedish
  3.  A dialouge box will open. Click on the three dots
  4.  Choose Translate to a different language
  5. Choose a language

In different browsers you may have to install an add-on to the browser. Information about add-ons can be found if on Google (or other search engines). We do not describe it here.

Turn off translations

In the search bar you will see a symbol with the letter G. Click on it and choose Swedish.

Översätt en sida i webbläsaren Chrome och (Chromium Edge)

Följ instruktionerna steg för steg för att översätta den här webbplatsen till något av de språk som Google Translate erbjuder:

  1. Högerklicka på den sida du vill översätta
  2. Välj Översätt till svenska
  3. En dialogruta öppnas. Klicka på de tre prickarna
  4. Välj Översätt till annat språk
  5. Välj språk

I andra webbläsare kan man behöva installera ett tillägg till webbläsaren. Information om tillägg hittar du via Google sök (eller annan söktjänst). Vi beskriver inte det här.

Stäng av översättning

I adressfältet ser du en symbol med bokstaven G. Klicka på den och välj Svenska.

Kontakt

Om du har frågor om webbplatsen är du välkommen att kontakta webbredaktionen.

E-post: webben@regionuppsala.se.