Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Kommuner och regioner är skyldiga att hjälpa dig som har en funktionsnedsättning att leva ett så normalt liv som möjligt. Därför finns LSS. För att få insatser enligt LSS ska du ingå i det som kallas LSS personkrets.

Vad menas med LSS:s personkrets?

Med LSS:s personkrets menas de personer som kan ha rätt att få stöd via LSS. Lagen beskriver personkretsen i tre grupper.

Den innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service för dessa målgrupper:

 • Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Regionernas ansvar

LSS anger tio olika rättigheter där regionerna har ansvar för en insats - det som kallas rådgivning och annat personligt stöd, i dagligt tal kallat "Råd och stöd". Råd och stöd kan man få utöver grundläggande sjukvård, habilitering eller rehabilitering.

Mer om Råd och stöd enligt LSS.

Kommunens ansvar

Kommunerna har ansvar för övriga insatser enligt LSS:

 • Personlig assistent.
 • Ledsagarservice.
 • Kontaktperson.
 • Avlösarservice.
 • Korttidsvistelse.
 • Korttidstillsyn.
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar.
 • Bostad med särskild service för vuxna.
 • Daglig verksamhet.

Ansökan om dessa insatser görs hos din hemkommun. Kommunen ansvarar också för stöd enligt Socialtjänstlagen, för dem som inte har rätt till stöd enligt LSS.