Socialtjänstlagen (SOL)

Socialtjänstlagen handlar om vilken hjälp du kan få från din kommun i form av ekonomiskt bistånd eller annan vård och omsorg.

Du som har svårt att få dina behov tillgodosedda i dagliga livet och inte kan få dem tillgodosedda på något annat sätt har rätt till stöd av samhället.

Stöd enligt socialtjänstlagen kallas för bistånd. Former av bistånd enligt socialtjänstlagen kan vara fritt utformade utifrån dina behov och din rätt till bistånd.

Det är biståndshandläggarna inom kommunen som tar emot din ansökan, utreder dina behov och beslutar om stöd.

Du kan beviljas stöd, antingen med stöd av socialtjänstlagen, så kallat bistånd eller med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

De vanligaste formerna av bistånd som beviljas med stöd av socialtjänstlagen:

  • Hemtjänst.
  • Boendestöd.
  • Stöd i assistansliknande form.
  • Ledsagning.
  • Kontaktperson.
  • Korttidsboende.
  • Bostad med särskild service.

Lagtext: Socialtjänstlagen - på Riksdagens webbplats.