Program för produktionskök på Akademiska sjukhuset föreslås tas fram

2017-08-21 Pressmeddelande

Vid sitt sammanträde beslutade fastighets- och servicenämnden att föreslå att det ska tas fram ett program för ett nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset. Ett program kan ses som en förprojektering, och ska i ett senare skede kompletteras med ett beslut om byggnation.

Enligt beslutet föreslår fastighets- och servicenämnden att regionstyrelsen ska föreslå att regionfullmäktige ska fatta beslutet om ett programarbete för ett nytt produktionskök. Ett sådant programarbete antas kosta 17,5 miljoner kronor. Programskedet beräknas ta 6 – 8 månader.

Enligt beslutet föreslås regionfullmäktige också att besluta att den totala investeringskostnaden för ett nytt kök får uppgå till 286 miljoner kronor. Utöver det tillkommer kostnader för tillfälliga anordningar under bygget, nedskrivningar, rivning etcetera till en kostnad som får uppgå till 59,5 miljoner kronor. Totalkostnad blir då 345,5 miljoner kronor.

- Det är mycket bra att vi med dagens beslut kan gå vidare i processen för byggnation av ett nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset. Nämnden har nu tagit beslut om programhandling för byggnation som är långsiktigt hållbart sett till såväl ekonomi som att erbjuda ändamålsenliga lokaler, säger Johan Edstav (MP), ordförande för fastighets- och servicenämnden.

Det förslag nämnden förordar innebär att idag befintliga byggnader rivs. Istället uppförs en ny byggnad med produktionskök, personalrestaurang, konferenslokaler och möjlighet att inplacera medicinskt bibliotek och kunskapscenter.

Nu går alltså ärendet om ett programarbete vidare för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige. Vid bifall av regionfullmäktige tar arbetet med förprojektering vid, och slutligt beslut om byggnation kan tas av regionfullmäktige till våren/sommaren 2018.

- Ett så stort sjukhus som Akademiska behöver ha tillgång till eget produktionskök och nuvarande lokalsituation behöver åtgärdas. Det är en del i att trygga god patientsäkerhet, säger Johan Edstav (MP).

(M), (L) och (KD) reserverade sig emot beslutet och anförde flera argument för detta. Bland annat att dagens lösning med kostsamarbete med Västmanland fungerar utmärkt, och att hyreskostnadsökningen ska finansieras inom ramen för Akademiska sjukhusets budget, vilket sjukhusstyrelsen i så fall borde besluta om. Inte heller anser reservanterna att byggprojektet ryms inom investeringsramarna som antagits av fullmäktige.

Även (C) reserverade sig. De ville istället se att produktionsköket byggdes, men genom ett billigare alternativ med tillbyggnad. 

För mer information:

Johan Edstav (MP), ordförande Fastighets- och servicenämnden: 070 – 611 00 77

Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör, 018 – 617 66 00

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19