Regionfullmäktige antog Regional utvecklingsstrategi

2017-02-15 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP)

Jenny Lundström (MP)

Vid onsdagens möte med regionfullmäktige antogs den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

– Den regionala utvecklingsstrategin är ett första avstamp i Region Uppsalas breda ansvar för att skapa fler jobb och en hållbar tillväxt i hela länet, säger Börje Wennberg (S), ordförande för regionstyrelsen.

Visionen för Region Uppsala lyder "Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft". Visionen genomsyrar utvecklingsstrategin.

När Region Uppsala bildades den 1 januari 2017 tog man över utvecklingsansvaret för Uppsala län. Ett av uppdragen är att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin har tagits fram under närmare två års tid i en bred process och i samverkan med kommunerna, landstinget, näringslivsorganisationer samt andra aktörer.

– Vi har unika förutsättningar och genom samverkan mellan regionen, kommunerna och andra aktörer, såväl privata som offentliga, har vi alla förutsättningar att bli ett framgångsrikt län med internationell lyskraft, säger regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Tre utvecklingsområden genomsyrar planen:

  • En växande region fokuserar på utveckling av det geografiska området Uppsala län och förhållandet till omkringliggande län.
  • En nyskapande region tar fasta på betydelsen av ett livskraftigt näringsliv samt förmågan till förnyelse och värdeskapande i företag och organisationer i global konkurrens.
  • En region för alla lyfter fram länets invånare och det goda livet.

Av strategin framgår att målen för länet nu bland annat är att det ska planeras för 5000 bostäder per år fram till 2023, att det ska startas minst 13 företag per 1000 invånare år 2020 samt att andelen sysselsatta i åldrarna 20-64 år ska överstiga 80 procent år 2020. 

 – Som ordförande i den nämnd som har det operativa ansvaret känns det här mycket stimulerande och utmanande. Vårt län har många styrkor som vi ska samla och utnyttja på bästa sätt, men också flera utmaningar inte minst vad gäller hållbar utveckling och omställning till klimatneutrala lösningar. Här finns stora möjligheter till helhetsgrepp gällande främjande av gröna näringar, forskning och innovationer inom energisektorn och modern infrastruktur. Jag ser fram emot att leda det arbetet, säger Jenny Lundström (MP) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Ytterligare information:
Börje Wennberg (S), ordförande regionstyrelsen, 070 – 634 82 14
Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden, 070 – 399 24 93

Läs om övriga beslut som fattades vid regionfullmäktige 15 februari i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 15 februari

Bilder

Jenny Lundström (MP)

Jenny Lundström (MP)

Ladda ner bild