Medarbetare i Region Uppsala trivs på sitt arbete

2017-01-23 Pressmeddelande

De flesta av medarbetarna i Region Uppsala trivs på sitt arbete. Det framgår av en medarbetarenkät som gjordes i slutet av 2016.

Många uppger att de är stolta, motiverade och att det är roligt att gå till sin arbetsplats, även om vissa grupper upplever stress.

– Vi är medvetna om att vi har utmaningar på personalområdet och vi arbetar med flera olika åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen och förbättra arbetsmiljön. Vi kommer att ta upp medarbetarenkäten på nästa möte i personalutskottet. Det är viktig information för oss och ett underlag för att fortsätta utveckla Region Uppsala som arbetsgivare, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande för personalutskottet.

En större medarbetarundersökning görs vartannat år med syftet att ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Medarbetarenkäten omfattar fyra frågeområden om bland annat organisatorisk och social arbetsmiljö, som vägs samman i ett så kallat medarbetarindex. I 2016 års undersökning får Region Uppsala värdet 74 på en skala 0-100, vilket är i nivå med motsvarande undersökningar som gjorts i andra landsting och regioner. Enkäten har fått en ny utformning och kan därför inte jämföras fullt ut med föregående års undersökningar.


Medarbetarna är särskilt positiva när det gäller lärande i jobbet, ett öppet klimat och respekt för allas lika värde. Sämre omdömen får man när det gäller stress och kännedomen om vilka kriterier som styr ens lön. 6,7 procent av medarbetarna uppger att de utsatts för hot från anhöriga eller patienter och 3,3 procent har utsatts för våld. Detta är i nivå med andra offentliga verksamheter.

I samband med medarbetarundersökningen svarade de tillfrågade även på nio frågor som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting, som handlar om ledarskap, motivation och styrning. Svaren på dessa frågor vägs samman i ett indextal, Hållbart medarbetarengagemang (HME). Snittet låg på 76 på en skala 0-100. Detta överensstämmer med resultaten från andra landsting och regioner.

Medarbetarenkäten genomfördes under november 2016 och besvarades av 8 066 medarbetare, vilket ger en svarsfrekvens på 78 procent.

Alla medarbetare får information om resultatet för den egna arbetsplatsen under våren. Det kommer också att tas fram handlingsplaner för områden som behöver förbättras.

– Ytterst är det arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön uppfyller alla lagkrav. Men vi är också varandras arbetsmiljö och därför behövs både medarbetare och chefer i förbättringsarbetet. Region Uppsala ska ha hälsofrämjande arbetsplatser och undersökningen är en viktig grund för vårt fortsatta arbete, säger Eva Wikström, HR-direktör i Region Uppsala.

Ytterligare information:
Eva Wikström, HR-direktör Region Uppsala, tel 070-611 02 99
Bertil Kinnunen (S), ordförande personalutskottet, tel 070-763 40 71