Region Uppsalas länstransportplan går på remiss

2017-06-16 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Nu är Region Uppsalas remissversion av länstransportplanen klar. Här finns prioriteringarna för det regionala statliga vägnätet, cykelvägnätet och kollektivtrafikanläggningar som hållplatser och perronger. Planeringsramen ligger på 1 657 miljoner kronor för åren 2018-2029.

 

Länstransportplanen görs på uppdrag av staten, och är en del av den långsiktiga ekonomiska planeringen av Sveriges transportinfrastruktur, tillsammans med Trafikverkets nationella plan. Uppsala län har alltså en ram på närmare 1,7 miljarder kronor för åren 2018-2029, mer än något annat län frånsett storstadslänen.

I direktiven från regeringen framhålls att fokus ska vara att stärka och utveckla ett hållbart transportsystem med ett ökat nyttjande av kollektivtrafik, gång och cykel. Tillgängligheten till viktiga målpunkter (exempelvis bytespunkter för kollektivtrafik) inom och utan länet ska förbättras. Åtgärder som bidrar till ett ökat bostadsbyggande framhålls också.

Vad gäller vägnätet siktar planen in sig på det regionala statliga vägnätet. Vägar som exempelvis E4 ligger utanför planen.

En ombyggnad och därmed slutförande av väg 288 Gimo – Börstil finns med i planen (vägen har tidigare åtgärdats på sträckan Uppsala – Gimo). Så gör även en ombyggnad av väg 55 mellan Uppsala – Enköping, för ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och förbättrade möjligheter för cykel. Planen möjliggör också samfinansiering av åtgärder i järnvägssystemet och för kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala stad. Särskilt knutpunkter för kollektivtrafiken och stationslägen kopplade till en utbyggnad av Ostkustbanan söder om Uppsala, samt stationsåtgärder mellan Uppsala och Gävle.

I förslaget höjs medel för trafiksäkerhetsåtgärder, och den ger också möjlighet för kommuner att söka statlig medfinansiering för åtgärder inom det kommunala vägnätet.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade vid sitt möte på fredagen att skicka förslaget på remiss. Det går till bland annat länets kommuner, angränsande regioner, näringslivsföreträdare och intresseorganisationer. Senast den 31 januari 2018 ska Region Uppsala sedan vara klara med en färdigremitterad plan, så att regeringen kan fatta sitt beslut våren 2018.

- Det är en gedigen länstransportplan med prioriterade åtgärder med fokus att stärka och utveckla ett hållbart transportsystem med ökat nyttjande av kollektivtrafik, gång och cykel. Nu går länstransportplanen ut på bred remiss och jag ser fram emot den fortsatta processen så att en så heltäckande plan som möjligt kan lämnas till regeringen, säger Jenny Lundström (MP), ordförande för den regionala utvecklingsnämnden.

(M),(L), (C) och (KD) lämnade flera yrkanden, bland annat att sträckan Gimo – Börstil som helhet ska byggas som mötesfri landsväg med hastighetsstandard 100 kilometer i timmen. Dessa yrkanden avslogs, vilket de reserverade sig emot.

(KD) yrkade på att motorvägsavfart/påfart i Halmby skulle läggas till som namnsatt brist i länstransportplanen, och reserverade sig emot att detta yrkande avslogs.

Ytterligare information:

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden: 070 – 399 24 93

Ola Kahlström, utvecklingsstrateg Region Uppsala: 070 – 698 21 66

Läs mer om besluten från regionala utvecklingsnämnden i Uppsnabbat.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Ladda ner bild