Hela hälso- och sjukvården i Uppsala län ska ses över

2017-05-31 Pressmeddelande

Region Uppsala ska utreda hälso- och sjukvården i länet och ta fram mål och en strategi för hur den ska se ut år 2030. Det beslutade en enig regionstyrelse igår.

–Vården måste bli effektivare och komma närmare länets invånare. Nu vill vi ta ett helhetsgrepp med sikte på framtiden, säger regionrådet Vivianne Macdisi (S).

Utredningsuppdraget läggs bland annat mot bakgrund av den förändrade befolkningsstrukturen, där bättre levnadsförhållanden och medicinsk utveckling gör att andelen äldre ökar.

­– Vården står inför stora utmaningar, där alla delar behöver involveras. Det handlar om genomgripande förändringar, där allt mer av sjukvården kommer att bedrivas nära patienten och till och med i patientens hem. Genom att förstärka primärvården och införa mobila och digitala lösningar kommer vi att kunna erbjuda bättre och effektivare vård, säger Vivianne Macdisi.

Utredningen kommer att belysa en rad frågor, bland annat hur Region Uppsala ska främja mer personcentrerade och hälsoinriktade arbetssätt, främja en arbetsmiljö som uppmuntrar medarbetare att pröva nya och innovativa arbetssätt och metoder, utveckla samverkansformer, styra vård till rätt nivå och tydliggöra uppdrag och roller för de olika vårdnivåerna.

Utredningen genomförs i nära samverkan med invånare, patient- och professionsföreträdare, berörda förvaltningar, privata vårdgivare och fackliga företrädare.

Arbetet kommer att ledas av Göran Stiernstedt, som har en bakgrund som sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset och som på uppdrag av regeringen har utrett frågan om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. I januari 2016 lämnade utredningen betänkandet Effektiv vård, och förslagen i den utredningen kommer att vara en utgångspunkt för den utredning som nu görs i Region Uppsala.

– Jag ser fram emot uppdraget och att få omsätta det som kommit fram i den nationella utredningen på en regional nivå, säger Göran Stiernstedt.

En delrapport ska lämnas i oktober 2017 och slutrapporten i mars 2018. Utifrån utredningens förslag ska regionstyrelsen i april 2018 fatta beslut om målbild och strategi för effektiv och nära vård år 2030.

Sedan tidigare pågår en utredning om primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård som ska avrapporteras i oktober 2017. Den utredning som nu har tillsatts kommer att inkludera det som kommit fram i primärvårdsutredningen.

Kontaktpersoner:
Vivianne Macdisi (S), regionråd och ordförande i hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskottet, tel 070-890 81 55
Göran Stiernstedt, utredare, tel 070-520 74 14

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51