Satsning på nya AT-läkare och ST-läkare i nya budgeten för Region Uppsala

2017-05-30 Pressmeddelande

Regionstyrelsen behandlade Regionplan och budget 2018-2020 vid sitt sammanträde på tisdagen. Nettokostnaden för regionens verksamhet år 2018 beräknas till cirka 10,9 miljarder kronor. Det innebär att budgeten växer med cirka 500 miljoner kronor från föregående år.

Nettokostnaden för regionens verksamhet 2018 budgeteras alltså till cirka 10,9 miljarder kronor. Av detta går den absolut största delen till hälso- och sjukvård, cirka 8,9 miljarder kronor. Anslaget till kollektivtrafiken ligger på cirka en miljard kronor, till den regionövergripande verksamheten anslås drygt 700 miljoner kronor. Kulturen får cirka 110 miljoner kronor.

I budgeten finns en särskild satsning på att öka antalet AT-läkare och ST-läkare i Region Uppsala.

- Vi står inför kommande år inför stora rekryteringsbehov, bland annat på grund av pensionsavgångar. Vi har också stora kostnader i form av inhyrd personal. För att komma till rätta med dessa problem måste vi kraftigt utöka antalet AT-läkare inom Region Uppsala. Vi måste också satsa på fler ST-läkare, kommenterar Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande.

Budgeten uttrycker också en viljeinriktning att satsa mer på primärvården.

- Att stärka upp primärvården är ett nödvändigt steg och en signal om en tydlig inriktning, där primärvården får en större roll för första linjens vård. Förebyggande och tidiga vårdinsatser för att minska behovet av specialistvård är bra för både individen och samhället, säger Malena Ranch (MP), regionstyrelsens vice ordförande samt ordförande för vårdstyrelsen.

Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som inriktar hela Region Uppsalas verksamhet. Dels för det kommande budgetåret 2018, dels för den kommande treårsperioden. Regionfullmäktige kommer att behandla regionstyrelsens förslag till budget vid sitt sammanträde i juni.

Allianspartierna, (SD) och (V) reserverade sig till förmån för egna budgetförslag.

Ytterligare information:

Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande: 070 – 634 82 14

Malena Ranch (MP), regionstyrelsens vice ordförande: 076 – 495 03 11

Björn Larsson, ekonomichef Region Uppsala: 070 – 611 46 70

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19