Mest positiva omdömen om akutmottagningarna i Uppsala län

2017-03-01 Pressmeddelande

Åtta av tio patienter som besöker någon av akutmottagningarna i Uppsala län känner sig väl omhändertagna och bemötta och lika många har ett positivt helhetsintryck. Det framgår av Nationell patientenkät, som presenteras idag.

 

– Det är glädjande att patienterna har positiva upplevelser av sina besök på akuten, men vi ser också områden som behöver förbättras, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen i Region Uppsala.

Under oktober 2016 erbjöds 1 800 patienter som besökte någon av akutmottagningarna i Uppsala län att besvara ett frågeformulär. Patienterna fick sätta omdömen på vården när det gällde emotionellt stöd, information och kunskap, delaktighet och involvering, kontinuitet och koordinering tillgänglighet, respekt och bemötande samt vilket helhetsintryck de fått av sitt besök.

Det samlade resultatet för akutmottagningarna i Uppsala län ligger något under eller nära snittet inom samtliga frågeområden. Omdömena från patienterna som besökt akutmottagningarna är till största delen positiva. Åtta av tio patienter kände sig väl omhändertagna och bemötta. Så här skriver en patient i en kommentar:

”Jag har aldrig i hela mitt liv blivit så vänligt och omtänksamt behandlad som jag blev i Enköping på akutmottagningen. Jag kom dit själv och blev inte lämnad ensam några längre stunder. Glad, humoristisk, varm personal och det gäller samtliga som jag kom i kontakt med. Jag skulle återkomma 3 dagar i rad och alla dagar och all personal lika trevliga.”

Men patienterna framför också kritik och förslag på områden som kan förbättras. Detta gäller särskilt information om väntetider, där sex av tio inte tycker att de får tillräcklig information. Här är en röst:

”Var överlag nöjd med besöket men väntetiden blev lång. Hade velat få information om ungefärlig väntetid så jag hade kunnat gå iväg för att köpa mat.”

– Patienternas synpunkter ger ett bra underlag för att kunna fortsätta utveckla vården. Vi läser kommentarerna med stort intresse och tar till oss det som kommer fram, både ris och ros, säger Vivianne Macdisi.

 

Nationell patientenkät för akutsjukvård genomförs i samtliga landsting och regioner i Sverige. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur patienterna upplever kvaliteten inom akutsjukvården och att utveckla verksamheten. Enkäten besvarades av drygt 17 000 patienter som besökt någon av 178 akutsjukvårdsenheter i landet.

 

Läs mer:
Pressmeddelande från Sveriges kommuner och landsting om det nationella resultatet
Undersökningen: www.patientenkat.se

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf sjukhusstyrelsen tel 070-890 81 55
Henrik Andréasson, utredare, planeringsenheten, tel 018-611 61 12