Samordnare för att förhindra självmord tillsätts

2017-03-01 Pressmeddelande

Region Uppsala ska stärka arbetet med att förebygga självmord. Idag beslutade regionstyrelsen att tillsätta en samordnare för suicidprevention.

- Vi måste göra allt vi kan för att förebygga självmord och stötta individer och familjer i riskzon. Därför intensifierar vi nu arbetet i Region Uppsala genom att tillsätta en samordnare för suicidprevention, säger regionrådet Vivianne Macdisi (S).

Idag beslutade regionstyrelsen att stärka samordningen av det suicidpreventiva arbetet i Region Uppsala, ett arbete som alltså syftar till att förhindra självmord.

Bakgrunden är att självmord är ett folkhälsoproblem som på många sätt drabbar en stor del av

befolkningen. Det är den vanligaste dödsorsaken för män i åldrarna 15–44 år, och för kvinnor i samma åldersgrupp är det den vanligaste dödsorsaken efter cancer.

En regional analys av området psykisk hälsa i Region Uppsala under 2016 visade att cirka 40 personer begår självmord i Uppsala län varje år. Under 2015 låg Uppsala län under rikssnittet avseende antalet självmord i befolkningen. Analysen visade dock också att länet saknar en samlad handlingsplan för att förhindra självmord. Det saknas även relevant statistik och uppföljning i länet på eventuell vårdkonsumtion tiden före ett självmord.

- Varje självmord som sker är ett självmord för mycket. Vi måste våga prata om psykisk ohälsa för att minska dess stigmatisering. Genom ett samlat och strukturerat arbete med suicidprevention så kan vi rädda liv, säger Vivianne Macdisi (S).

Därför tillsätts nu en samordnare för psykisk hälsa och suicidprevention. Samordnarens uppdrag är att utveckla arbetet tillsammans med berörda aktörer bland annat inom psykiatrin. Uppdraget innebär bland annat att upprätta en regional handlingsplan i samarbete med aktörer som kan möta människor med självmordstankar. Regiondirektören fick i uppdrag att återkomma med förslag på en långsiktig finansiering för samordnaren. Detta uppdrag ska redovisas senast vid utgången av år 2017.

Ytterligare information:

Vivianne Macdisi (S), regionråd, 070 – 890 81 55

Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör, 072 – 141 49 54

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51