Utbyggnad av fyrspår måste ske skyndsamt anser Region Uppsala

2017-11-30 Pressmeddelande

Region Uppsala har fått yttra sig över Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2018 – 2029, och kommer med flera synpunkter. Regionstyrelsen godkände remissyttrandet vid sitt sammanträde i tisdags. Region Uppsala konstaterar bland annat att utbyggnaden till fyrspår på sträckan Uppsala-Myrbacken måste ske skyndsamt för att planerat bostadsbyggande ska kunna infrias.

Här är Region Uppsala och övriga regionala och lokala aktörer fullt beredda att axla sin del av ansvaret. Det innebär för Region Uppsalas exempelvis trafikering och drift av kollektivtrafik, och att svara upp mot en trafikökning Uppsala-Stockholm med 15-minuterstrafikering. Även investeringar i fordon och depåer kan bli aktuella.

- Fyrspåret är helt avgörande för att Uppsala län ska få en fortsatt positiv utveckling. Infrastrukturinvesteringen möjliggör ett ökat bostadsbyggande och en hållbar tillväxt, men förbättrar också tillgängligheten till Arlanda och därmed vår internationella konkurrenskraft. För att verkligen kunna få ut den fulla potentialen i investeringen måste vi få en tydlig tidplan för färdigställandet av hela sträckan, inte bara den första delen, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Fyra spår innebär en betydligt bättre situation för alla som dagligen pendlar mellan Uppsala och Stockholm. Det är en viktig åtgärd för resenärer i alla länets kommuner. Vi skapar också bättre möjligheter till en mer hållbar infrastruktur för en växande Uppsalaregion, med goda förutsättningar för många nya bostäder i anslutning till stråket, säger Jenny Lundström (MP), regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Region Uppsala konstaterar också att Hjulstabron måste bytas för att mer gods ska kunna fraktas sjövägen. Dalabanans funktionalitet måste också säkerställas (banan går mellan Mora och Uppsala). Järnvägens funktionalitet måste säkerställas, och Region Uppsala är därför mycket positiva till den ökade ramen för drift och underhåll av järnväg.

För mer information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden: 070 – 763 40 71

Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd: 070 – 399 24 93

Ola Kahlström, utvecklingsstrateg: 070 – 698 21 66

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19