Extra satsning på primärvården föreslås

2017-10-05 Pressmeddelande

Region Uppsala föreslås sätta av 48 miljoner kronor extra på primärvården under 2018. Den största delen går till att höja grundersättningen till samtliga vårdcentraler.

 

– Den här förstärkningen är den största satsningen på primärvården på många år. Det är ett steg mot en ny inriktning, där mer av vården ska ges nära invånarna, säger Malena Ranch (MP), ordförande i vårdstyrelsen.

I november ska regionfullmäktige fatta beslut om tilläggsbudgeten för 2017. Vårdstyrelsen föreslår nu att anslagen till primärvården höjs med 48 miljoner kronor, utöver ordinarie uppräkningar.

Den största delen, 32 miljoner kronor, går till att höja den fasta ersättningen till vårdcentralerna, den så kallade kapiteringen med 5 procent. Ytterligare 10 miljoner kronor går till att det införs områdesansvar för olistade patienter. Man kommer också att utöka antalet ST-läkare inom allmänmedicin.

Beslutet att föreslå utökade medel till primärvården fattas mot bakgrunden av en ny rapport om primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård, som också behandlades vid vårdstyrelsens sammanträde.

I rapporten föreslås bland att en större andel av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten ska läggas på primärvård. Rapporten kommer att lämnas över som ett underlag till den pågående utredningen ”Effektiv och nära vård 2030”, som ska ta fram mål och strategi för hela hälso- och sjukvården i Uppsala län till år 2030. Den utredningen ska lämna sitt betänkande i mars 2018.

– Det finns en bred samsyn om behovet av mer resurser till primärvården och att den kommer att få en allt mer central roll i framtidens hälso- och sjukvård. Därför tar vi nu beslut om förstärkning av primärvården, säger Malena Ranch.

 

(V) yrkade på en lägre höjning av ersättningen till vårdcentralerna och att man i stället skulle använda 18 miljoner kronor till att förstärka distriktssköterskemottagningarna och åtgärder för att möta den psykiska ohälsan. Detta avslogs.

(KD), (M), (L) och (C) lämnade en lista med 18 förslag på tillägg. Bland annat föreslog man att vårdstyrelsen ska föreslå regionstyrelsen att uttala ett mål för Region Uppsala om att primärvården bör få 25 procent av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten senast 2025. Man föreslog också att Region Uppsala ska införa äldremottagningar för personer över 75 år och att regelverket ska anpassas för att underlätta för vård utanför större orter. Vårdstyrelsen beslutade att förslagen ska hänskjutas till kommande sammanträde för vidare beredning.

 

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen, tel 076-495 03 11
Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 072-141 49 54

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51