Region Uppsala tar fram handlingsplan för biodrivmedel

2018-04-12 Pressmeddelande
Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Region Uppsala ska ta fram en handlingsplan för biodrivmedel i Uppsala län, som även ska inkludera infrastruktur för elfordon. Arbetet ska ske i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län. Detta uppdrag beslutade den regionala utvecklingsnämnden vid sitt sammanträde att lägga på regiondirektören.

– Den i särklass största ödesfrågan gäller hur vi inom alla sektorer kan minska vår klimatpåverkan och ställa om till ett hållbart samhälle. Transporter utgör en nyckelroll och därför tar vi ett helhetsgrepp om infrastruktur för biodrivmedel och laddinfrastruktur så att vi till fullo kan ta till vara den potential som finns, säger Jenny Lundström (MP), ordförande för den regionala utvecklingsnämnden.

Bakgrunden är att Region Uppsala verkar i ett av de snabbast växande länen i landet, vad gäller befolknings- och näringslivstillväxt. Enligt handlingarna i ärendet behöver denna utveckling synkroniseras med omställningen till ett långsiktigt hållbart och robust samhälle, där transporter och möjligheten att förflytta sig spelar en huvudroll. Av vikt är också det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, och målet i den regionala utvecklingsstrategin om att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.

Samtidigt har Sveriges länsstyrelser fått i uppdrag att bland annat samordna åtgärder för fossilfria transporter och ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Länsstyrelsens regeringsuppdrag och arbetet med motsvarande fråga på initiativ av Region Uppsala bör samordnas för att nå bästa möjliga effekt, enligt handlingarna.

En annan viktig aktör är Biogas Öst med Biodriv Öst, som är en storregional samverkansorganisation som verkar för utvecklingen av förnybara alternativ inom transportsektorn. De har bland annat tagit fram underlag kring publika tankställen och laddplatser i Uppsala län. Även de kommer att involveras i arbetet.

– För att vi ska lyckas med framtida utmaningar behöver vi samarbeta över organisationsgränser som vi nu gör med handlingsplanen för biodrivmedel, säger Marta Fallgren, miljöchef för Region Uppsala.

En första återrapportering ska av arbetet ska ske i september, medan själva planen ska återrapporteras senast i mars 2019. 150 000 kronor har avsatts för en förstudie.

För mer information:
Jenny Lundström (MP), ordförande regional utvecklingsnämnd: 070 – 399 24 93
Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala: 070 – 611 36 94

Läs om övriga beslut som fattades vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionala utvecklingsnämnden 12 april

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51

Bilder

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Ladda ner bild