Sjukvården står inför stora förändringar enligt utredning

2018-04-24 Pressmeddelande
Göran Stiernstedt, utredare, och Vivianne Macdisi (S), regionråd.

Göran Stiernstedt, utredare, och Vivianne Macdisi (S), regionråd.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att ställa sig bakom målbilden och strategierna i sammanfattningen av utredningen Effektiv och nära vård 2030. Utredningen är ett första steg i en kommande större omdaning av hälso- och sjukvården, som bland annat har att göra med hur framtidens sjukvård ska vara organiserad.

Hälso- och sjukvården står inför genomgripande förändringar. Därför startades projektet Effektiv och nära vård 2030 i juni 2017. Göran Stiernstedt, tidigare särskild utredare för utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2) har varit projektledare. Arbetet bygger vidare på länets strategi för närvårdssamverkan tillsammans med kommunerna, och den målbild och de strategier som togs fram för primärvården våren 2017.

Utredningen är nu klar och här konstateras att vården står inför stora utmaningar. Antalet äldre kommer att öka dramatiskt samtidigt som kraven ökar. Den medicintekniska utvecklingen kräver dessutom finansiering.De ökande kraven på effektivisering och förväntningar på välfärdssystemet kräver en omställning av hälso- och sjukvården. En omställning med fokus på nära vård, där den digitala utvecklingen dessutom ger begreppet närhet en ny dimension: närhet på distans och med avancerad vård även utanför sjukhusen.

En av slutsatserna är att vården kommer att behöva både centraliseras och decentraliseras. Med effektiv vård menas att en del arbetsuppgifter som kräver specifik kompetens och ”sällanuppgifter” behöver koncentreras. Annan vård kommer i allt större utsträckning förflyttas från byggnaden ”sjukhuset” och ut till andra vårdformer. Närhet kan omfatta geografisk närhet, men ävenrelationell närhet och närhet i form av tillgänglighet. I begreppet nära ingår även att utforma vården tillsammans med patienter och närstående. Ett större fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser finns också med.

- Svensk sjukvård är världsledande inom många områden, men den behöver komma närmare och bli mer tillgänglig. Den här rapporten blir en utgångspunkt i ett genomgripande förändringsarbete under kommande år, där vi involverar patienterna och fullt ut utnyttjar potentialen i mobila och digitala lösningar. Det har varit väldigt roligt och spännande att jobba nära Göran Stjernstedt som gjort ett gediget arbete, som vi nu vill gå vidare med och förverkliga. Det är också glädjande att en enig regionstyrelse kunde ställa sig bakom inriktningen i rapporten, säger Vivianne Macdisi (S), regionråd.

Regionstyrelsen beslutade nu alltså rekommendera regionfullmäktige att ställa sig bakom målbilden och strategierna i sammanfattningen av rapporten Effektiv och nära vård 2030. Regiondirektören fick också i uppdrag att i oktober 2018 återkomma med bearbetade förslag och konsekvenser av ett genomförande. Därtill med etableringsplan och förändringar av behov i fastighetsinvesteringsplanen 2020 – 2029.

- Ett så här stort och långsiktigt omställningsarbete av hela hälsosystemet förutsätter öppenhet och delaktighet. Det fortsatta arbetet ska därför ske i nära samverkan med länets kommuner och utförare, samt med fackliga representanter och med företrädare för patienter och anhöriga, säger Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör.

För mer information:

Vivianne Macdisi, regionråd (S): 070 – 890 81 55

Åsa Himmelsköld, Hälso- och sjukvårdsdirektör: 072 – 141 49 54

Läs mer om de beslut regionstyrelsen fattade i Uppsnabbat.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder

Göran Stiernstedt, utredare, och Vivianne Macdisi (S), regionråd.

Göran Stiernstedt, utredare, och Vivianne Macdisi (S), regionråd.

Ladda ner bild

Dokument