22 miljoner satsas på att förstärka arbetet för psykisk hälsa

2018-02-20 Pressmeddelande

Förstärkt primärvård och förbättrad tillgänglighet – Region Uppsala satsar nu 22 miljoner kronor ytterligare på sitt arbete mot psykisk ohälsa. Detta beslut förväntas regionstyrelsen fatta vid sitt möte kommande vecka, insatserna kommer att finansieras via riktade statsbidrag.

 

Bakgrunden är dystra fakta kring utvecklingen av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är idag den främsta orsaken till sjukfrånvaro i västvärlden, och den vanligaste orsaken till att personer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden inom OECD. I Sverige står psykiska diagnoser för cirka 40 procent av alla pågående sjukskrivningar som ersätts av Försäkringskassan. Kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige är idag, enligt OECD, cirka 70 miljarder kronor om året.

Utifrån dessa utmaningar har Region Uppsala, tillsammans med länets kommuner, genomfört en behovsanalys av området. Analysen har gett underlag för vilka målgrupper och områden som behöver prioriteras. Hit hör barn och unga, asylsökande och nyanlända, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, personer med psykiska funktionsnedsättningar och personer med förhöjd suicidrisk. Viktiga områden är riskbruk och substansrelaterade sjukdomar, samt inkludering i arbetslivet.

De pengar som nu satsas föreslås gå till insatser som exempelvis att utveckla vården av barn och unga med missbruksproblem och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, att förebygga suicid och att förstärka insatser kring psykisk ohälsa på primärvårdsnivå.

Satsningen är en del av fördelningen av de specialdestinerade statsbidrag som har avsatts i regionplan, och som ska gå till fyra prioriterade områden: förbättrad tillgänglighet, förstärkt primärvård, personalåtgärder och digitalisering.

- Det är mycket oroväckande att den psykiska ohälsan ökar i samhället och att så många barn och ungdomar mår dåligt. Det finns inga genvägar för att bryta utvecklingen utan sjukvården behöver ökade resurser och mer personal. Vi kommer därför förstärka insatserna för psykisk hälsa med 22 miljoner, säger Börje Wennberg (S), ordförande för regionstyrelsen.

För mer information:

Börje Wennberg (S), ordförande regionstyrelsen: 070 – 634 82 14

Åsa Himmelsköld, Hälso- och sjukvårdsdirektör: 072 – 141 49 54

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19