Region Uppsala satsar på kulturdoulor

2018-02-23 Pressmeddelande

Region Uppsala satsar på nytt projekt som ska förbättra mödrahälsovården för utlandsfödda gravida kvinnor. Tio kulturdoulor kommer att utbildas under våren 2018.

– Det här kan bli ett viktigt tillskott inom mödrahälsovården, dels får gravida lättare information om hur det går till här i Sverige och dels skapar det en ökad trygghet att lättare kunna förmedla sina frågor på sitt modersmål. Vi kommer att följa projektet med stort intresse, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Kartläggningar från SKL och Socialstyrelsen visar att förlossningsvården idag behöver utvecklas för att bättre kunna bemöta blivande mammor med olika behov. En ökad invandring och fler nyanlända innebär ett ökat behov att kunna stödja blivande mammor med olika kulturella bakgrunder och ibland bristande kunskaper i svenska. Kvinnor från utomeuropeiska länder och med dåliga språkkunskaper i svenska löper en större risk att drabbas av komplikationer i samband med graviditet och förlossning enligt Socialstyrelsens analys.

Cosmos asyl- och integrationshälsan kommer därför att starta ett projekt där man utbildar så kallade kulturdoulor, kvinnor som stöttar nyanlända kvinnor under graviditeten och en kort tid efter förlossningen. Vid åtta utbildningstillfällen under våren kommer kulturdoulorna att utbildas i bland annat smärtlindring, anatomi och rutiner i svensk mödrahälsovård.

– Vi ska rekrytera tio kvinnor från olika länder och kulturer. Ett av kriterierna är att de, förutom svenska, talar arabiska, dari, somaliska eller tigrinja för att kunna stötta kvinnorna på deras modersmål, säger Charlotta Nordgren Thermaenius, verksamhetschef för Särskild vård och integration.

Kulturdoulor har inget medicinskt ansvar och kommer inte att ge några medicinska råd utan ska fungera som stöd till kvinnorna och deras anhöriga. De kommer att informera om den svenska mödrahälsovården och vara ett stöd och hjälp i kommunikationen.

– Genom rätt stöd för dessa kvinnor ökar vi deras hälsa, familjens hälsa samt chansen till snabbare integrering i samhället. Kulturdoulorna ökar möjligheten att ge en jämlik vård till alla, säger Charlotta Nordgren Thermaenius.

Region Uppsalas satsning på kulturdoulor ingår som en del i de riktade statliga medel man fått för att förbättra kvinnohälsan och förlossningsvården.

Projektet kommer att pågå under mars till september 2018. Kulturdoulorna kommer även att samarbeta med några av Uppsala läns familjecentraler. Därefter ska projektet utvärderas innan beslut kan fattas om ett eventuellt införande.

Fotnot: Doula är ett grekiskt ord som betyder ”hjälpkvinna”.

Ytterligare information:
Malena Ranch (MP), ordf vårdstyrelsen, tel. 076-495 03 11
Charlotta Nordgren Thermaenius, verksamhetschef Särskild vård och integration, Primärvården, Hälsa och habilitering, tel. 018-611 62 98
Lena Axén, samordningsbarnmorska, Mödrahälosvården, Akademiska sjukhuset, tel. 018-611 96 40

Kontakt

Jessica Elgenstierna Presschef Regionkontoret jessica.elgenstierna@regionuppsala.se 070-611 39 51