Unga vuxna sitter mer än 80-åringar

2018-02-02 Pressmeddelande

Endast 6 procent av de vuxna mellan 18 och 84 år röker i Uppsala län, bland kvinnor har rökningen mer än halverats sedan år 2000. Detta är ett positivt faktum som framkommer i den senaste befolkningsundersökningen Liv och hälsa, genomförd av Region Uppsala. Undersökningen visar dock också att unga vuxna sitter mer än 80-åringar.

- Det är oerhört glädjande att se att rökningen gått ner så här, mer än en halvering hos kvinnorna sedan år 2000 och en rejäl nedgång även hos männen. Vi vet att varannan rökare dör i förtid och att en rökare förlorar i genomsnitt 10 år av sin förväntade livslängd, så ur både ett folkhälsoperspektiv och ur individens perspektiv är detta en mycket stor vinst, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Undersökningen visar att två av tre av de som röker dagligen vill sluta. Omkring var fjärde dagligrökare skulle vilja ha hjälp med att sluta röka.

Hälsan i länet fortsätter att vara god. 75 procent av de svarande skattar sin hälsa som mycket bra eller bra (en uppgång från 73 procent år 2012). Hälsan varierar dock beroende på hur människors tillvaro ser ut. Färre kvinnor än män anser att de har god hälsa. Den som har ett arbete, längre utbildning och god ekonomi har generellt bättre hälsa än arbetslösa och personer med ekonomiska svårigheter. Hälsan varierar också mellan kommunerna i länet. I Uppsala kommun bedömer 76 procent att deras hälsa är god, motsvarande siffra i Älvkarleby kommun är 68 procent.

Det är femte gången undersökningen Liv och hälsa genomförs sedan år 2000. Andra intressanta resultat i undersökningen är exempelvis att:

4 av 10 kvinnor i länet avstår ibland eller ofta från att gå ut ensamma på grund av rädsla för att bli överfallen, rånad eller ofredad – motsvarande siffra för män är 1 av 10.

Unga vuxna (18 – 29 år) känner lägst tillit till andra (62 procent). Motsvarande siffra för äldre över 70 år är 85 procent.

Fetma är lika vanligt bland kvinnor och män. Andelen har ökat stadigt sedan år 2000 och numera drabbar fetma cirka 17 procent av den vuxna befolkningen.

Unga vuxna sitter mer än 80-åringar. Andelen som anger att de sitter 10 timmar eller mer per dygn är högst bland unga män (28 procent). Motsvarande siffra för unga kvinnor är 18 procent.

- Det är alarmerande att se hur den andelen av befolkningen som är friskast och har bäst förutsättningar till fysisk aktivitet sitter mer än våra äldsta invånare. Det är en utmaning för hela samhället att bryta den utvecklingen som annars kommer resultera i ökad ohälsa, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Fakta om undersökningen:

Befolkningsundersökningen Liv och hälsa genomförs regelbundet med några års mellanrum sedan år 2000 och syftar till att ge underlag till beslutsfattare och andra som arbetar med att främja befolkningens hälsa. Enkäten skickas ut till ett slumpmässigt urval av länets invånare som är 18 år och äldre. Jämförelser mot tidigare år görs här i ålder 18 - 84 år. Årets enkät skickades ut till 18 000 respondenter, svarsfrekvensen är 45,7 procent.

Enkäten består av ett drygt 50-tal frågor, som varierar något beroende på åldern på den som svarar. Resultatet kommer att användas av Region Uppsala och länets kommuner, dels för att planera den framtida hälso- och sjukvården, dels för satsningar på hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete. Undersökningen görs i samarbete med Landstinget Sörmland, Region Västmanland, Landstinget i Värmland och Region Örebro län.

För mer information:

Vivianne Macdisi (S), ordförande sjukhusstyrelsen: 070 – 890 81 55

Malena Ranch (MP), ordförande vårdstyrelsen: 076 – 495 03 11

Karin Liljeberg Trotzig, utvecklingsstrateg folkhälsa: 072 – 727 14 15

Claudio Troncoso, statistiker Region Uppsala: 076 – 720 00 88

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Dokument