Satsningar på väg 288, kollektivtrafik och cykel i Region Uppsalas länstransportplan

2018-01-23 Pressmeddelande

Nu är Region Uppsala klar med sin länstransportplan, som efter remissförfarandet bland annat inkluderar en ombyggnad av väg 288 mellan Gimo och Börstil till 100-standard och tydliga tillgänglighetsåtgärder kopplat till fyra spår Uppsala-Arlanda. I planen finns prioriteringarna för det regionala statliga vägnätet, cykelvägnätet och kollektivtrafikanläggningar som hållplatser och perronger. Planeringsramen ligger på 1 657 miljoner kronor för åren 2018-2029. Länstransportplanen klubbas slutligen av regionfullmäktige i juni.

 

Länstransportplanen görs på uppdrag av staten, och är en del av den långsiktiga ekonomiska planeringen av Sveriges transportinfrastruktur, tillsammans med Trafikverkets nationella plan. Uppsala län har alltså en ram på närmare 1,7 miljarder kronor för åren 2018-2029, mer än något annat län frånsett storstadslänen.

I direktiven från regeringen framhålls att fokus ska vara att stärka och utveckla ett hållbart transportsystem med ett ökat nyttjande av kollektivtrafik, gång och cykel. Vad gäller vägnätet siktar planen in sig på det regionala statliga vägnätet. Vägar som exempelvis E4 ligger utanför planen.

I planen avsätts 413 miljoner kronor till tillgänglighetsåtgärder vad gäller fyrspåret (utbyggnad till fyra järnvägsspår) mellan Uppsala och Arlanda. I klartext innebär det satsningar på gång- och cykelvägar, samt på en kapacitetsstark kollektivtrafik till befintliga och nya stationer (Bergsbrunna blir en ny station).

- Det är en väl genomarbetad länsplan för regional transportinfrastruktur med stort fokus på att utveckla ett hållbart transportsystem med ökat nyttjande av kollektivtrafik, gång och cykel. Hållbarhetsfokuset blir som allra tydligast i föreslagna tillgänglighetsåtgärder kopplat till fyra spår Uppsala-Arlanda som kommer ha mycket stor betydelse för hela länet, säger Jenny Lundström (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

En ombyggnad och därmed slutförande av väg 288 Gimo – Börstil finns med i planen (vägen har tidigare åtgärdats på sträckan Uppsala – Gimo). Efter remissförfarandet gäller nu att vägen ska få 100-standard hela vägen och bli mötesfri. I planen avsätts 225 miljoner kronor för denna etapp, något som inte fullt ut kommer att räcka – varför samfinansiering blir nödvändig.

-Att riksväg 288 kan byggas ut till mötesfri 100-väg är en avgörande utvecklingsfråga för Östhammars kommun och gynnar hela länet. Vägen är en mycket viktig förbindelse mellan Uppsala och nordöstra Uppland och av stor betydelse inte minst för kollektivtrafiken i området, säger regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Även en ombyggnad av väg 55 mellan Uppsala – Enköping ingår i planen, för ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och förbättrade möjligheter för cykel. Planen möjliggör samfinansiering av åtgärder i järnvägssystemet och för kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala stad. Särskilt knutpunkter för kollektivtrafiken och stationslägen kopplade till en utbyggnad av Ostkustbanan söder om Uppsala, samt stationsåtgärder mellan Uppsala och Gävle.

Vid sitt möte på tisdagen beslutade regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige att säga ja till länstransportplanen. Det slutliga beslutet fattas av fullmäktige i juni, efter att regeringen fastställt de ekonomiska ramarna. Länstransportplanen gäller för fyra års tid.

Ytterligare information:

 

Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande 070-634 82 14

Jenny Lundström (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden: 070 – 399 24 93

Ola Kahlström, utvecklingsstrateg Region Uppsala: 070 – 698 21 66

Läs mer om besluten fattade av regionstyrelsen i Uppsnabbat.

Kontakt

Jakob Larsson Pressekreterare Regionkontoret jakob.larsson@regionuppsala.se 070-384 53 19

Bilder